Convocator AGA - 12.06.2023

Publicat 15 June 2023 în Convocator AGA

C O N V O C A T O R


Acționarii societății SC RECONS SA Arad, în condițiile Actului constitutiv, art.16 alin. (7):

”Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se

opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără

respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei”, convoacă, de îndată, ședința Adunării

Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. RECONS SA ARAD, ședință ce va avea loc în data de

12.06.2023, ora 13.30, la sediul societății situat în Municipiul Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, sala de

ședințe, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Desființarea punctului de lucru / sediu secundar - Bazinul de înot de polo,

situat în municipiul Arad, str. Eugen Popa nr. 28 conform H.C.L.M. Arad nr. 56 din 31 ianuarie 2023

privind încetarea Contractului de concesiune nr. 46770/09.07.2020 a serviciului de administrare,

întreținere și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în Arad, str. Eugen Popa nr. 28 și a

Procesului verbal de predare-primire înregistrat la PMA cu nr. 20131/10.03.2023, iar la RECONS SA

cu nr. 1516/10.03.2023.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nu se va putea ține,

o a doua adunare generală ordinară va avea loc în ziua de 13.06.2023, în același loc la aceeași oră și

cu aceeași ordine de zi .

Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara

prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din total de drepturi de vot. Hotararile

adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii cvorumului

prevazut la alineatul de mai sus, adunarea ce se va intruni la a doua convocare poate sa delibereze

asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand

hotarari cu majoritatea voturilor exprimate

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății ( www.reconsarad.ro ) și se comunică

acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului

general.