Convocator AGA - 11.09.2023

Publicat 01 September 2023 în Convocator AGA

C O N V O C A T O R


Acționarii societății SC RECONS SA Arad, în condițiile Actului constitutiv, art.16 alin. (7):

”Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se

opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără

respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei”, convoacă, de îndată, ședința Adunării

Generale Ordinare a Acționarilor S.C. RECONS SA ARAD, ședință ce va avea loc în data de

12.09.2023, ora 11.00, la sediul societăţii situat în Municipiul Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, sala de

ședințe, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui nou membru în Consiliul de

Administrație de la S.C. RECONS S.A., pentru ocuparea postului vacant, în baza H.C.L.M. Arad nr.

438 din 30 august 2023.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nu se va putea ține,

o a doua adunare generală ordinară va avea loc în ziua de 12.09.2023, în același loc la ora 14.00 cu

aceeași ordine de zi .

Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara

prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din total de drepturi de vot. Hotararile

adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii cvorumului

prevazut la alineatul de mai sus, adunarea ce se va intruni la a doua convocare poate sa delibereze

asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand

hotarari cu majoritatea voturilor exprimate

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății ( www.reconsarad.ro ) și se comunică

acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului

general.