Convocator AGA - 07.04.2023

Publicat 07 April 2023 în Convocator AGA

ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR

Nr. 2120/05.04.2023


C O N V O C A T O R


Acționarii societății SC RECONS SA Arad, în condițiile Actului constitutiv, art.16 alin.

(7): ”Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se

opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără

respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei”, convoacă ședința Adunării Generale

Ordinare a Acționarilor S.C. RECONS SA ARAD, ședință ce va avea loc în data de 07.04.2023,

ora 11.00, la sediul societăţii situat în Municipiul Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, sala de ședințe, cu

următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC RECONS SA Arad pentru anul

2023;

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nu se va putea

ține, o a doua adunare general ordinara va avea loc in ziua de 10.04.2023, in acelasi loc la aceeasi

ora si cu aceea ordine de zi .

Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara

prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din total de drepturi de vot. Hotararile

adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii cvorumului

prevazut la alineatul de mai sus, adunarea ce se va intruni la a doua convocare poate sa

delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul

intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății ( www.reconsarad.ro ) și se comunică

acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului

general.


Primar

Vidran Dorel - Gheorghe