Convocator AGA -01.11.2021

Publicat 05 November 2021 în Convocator AGA

CONVOCATOR


Membrii Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă Adunarea

Generală Ordinară a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 01 noiembrie 2021,

orele 15,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Informare privind alegerea președintelui Consiliului de Administrație a

S.C. RECONS S.A. Arad., componența Comitetului de nominalizare și remunerare și a

Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație a S.C. RECONS S.A.

Arad.

2. Fixarea remuneraţiei cuvenite pentru exerciţiul în curs a membrilor

Consiliului de Administraţie pentru mandatul 2021 – 2025.

3. Solicitarea domnului Suciu Vasile Vlad privind închirierea spațiului situat

în Arad, str. Lungă FN.

4. Solicitarea SC GENESYS MEDICAL CLINIC SRL privind prelungirea

contractului de închiriere pentru spațiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5,

bl. 5, ap. 34, parter.


În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în

conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de

02.11.2021, ora 15,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,

reprezentanților acționarului în Adunarea Generală a Acționarilor, conducerii societăţii,

Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe

site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Membrii Consiliului de Administraţie,

Miclea Adrian Mircea ..........................................

Hristov Constantin ................................................

Ignat Ioan...............................................................

Derzsi Csaba Tibor................................................

Vîlcea Dănuț Adrian .............................................