ANUNT SELECTIE - RECONS SA

Publicat 20 May 2022 în Convocator CA

MUNICIPIUL ARAD

Nr. 38370/10.05.2022


Anunt privind selectia a 3 (trei) administratori


pentru completarea numarului de membri ai consiliului de administratie


de la SC RECONS SA Arad


In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a

intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale H.G.R. nr. 722/2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.

109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,

Municipiul Arad, in calitate de autoritate publica tutelara, lanseaza procesul de selectie

a 3 (trei) administratori pentru completarea numarului de membri ai Consiliului de

Administratie de la RECONS SA, cu sediul în Arad, Calea Iuliu Maniu FN.

Persoanele interesate vor depune, pana la data de 20 iunie 2022 ora 15.30, un dosar

de candidatură, care trebuie sa conțină următoarele documente:

1. Curriculum Vitae format european

2. Copia actului de identitate

3. Copie dupa diploma de studii ( copiile documentelor care atestă nivelul studiilor si

ale altor documente care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care

atesta indeplinirea conditiilor specifice )

4. Certificat de cazier fiscal, valabil la data depunerii dosarului

5. Certificat de cazier judiciar, valabil la data depunerii dosarului

6. Copia carnetului de munca, certificată pentru conformitate cu originalul, si/sau, dupa

caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea

studiilor

7. Declaratie pe proprie raspundere cu privire la statutul de “independent”, in sensul

art. 138^2 din Legea nr. 31/1990 republicata, privind societatile comerciale, cu modificarile

si completarile ulterioare ( anexa 1 )

8. Declaratie privind atragerea raspunderii in cazul insolventei/falimentului

societatilor/regiilor administrate/conduse ( anexa 2 )

9. Declaratie privind apartenenta la alte consilii de administratie ( anexa 3 )

10. Declaratie de consimtamant prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor

sale in scopul procesului de recrutare si selectie ( anexa 4 )

11. Declarație privind neîncadrarea in situatia de conflict de interese ( anexa 5 )

12. Declaratie privind statutul de funcționar public/ angajat în cadrul autorității

publice tutelare sau al altor instituții publice ( anexa 6 )

13. Declaratie privind apartenenta politica ( anexa 7 )

14. Declarație privind procedura penală (anexa 8)

* Toate actele solicitate in copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul, de catre candidat.


Documentele se vor depune in plic inchis cu mentiunea „Aplicatie pentru pozitia de membru

in Consiliul de Administratie al RECONS SA”, personal sau prin curier la adresa: Primaria

Municipiului Arad, Bulevardul Revolutiei, nr. 75, Serviciul Relații cu Publicul si Asociatii de

Proprietari – Palatul Cenad, camera 5.


Candidaturile depuse dupa data de 20 iunie 2022, ora 15.30 nu vor fi luate in considerare.


Declarațiile sunt disponibile pe pagina web a Primariei Municipiului Arad

www.primariaarad.ro, sectiunea Informatii de interes public - Guvernanta corporativa -

Recrutare administratori întreprinderi publice si a SC RECONS SA Arad

www.reconsarad.ro


Conditii impuse pentru candidatii la functiile de administratori:

1. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

2. vechime in specialitatea studiilor absolvite, de minim 3 ani

3. cunoasterea limbii romane, scris si vorbit

4. capacitate deplina de exercitiu

5. experienta in activitatea de administrare/management la societati comerciale

private/publice sau institutii publice

6. cetatenie romana sau a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

apartinând spatiului Economic European, si domiciliul in Romania

7. împotriva candidatului nu a fost initiata si nici nu se afla in desfasurare o procedura de

natura penala si nu are înscrieri în cazierul judiciar

8. nu are înscrieri în cazierul fiscal

9. candidatul nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul

individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani

10. nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și nu a suferit o condamnare pentru o

infracţiune legată de conduita profesională


Reguli generale cu privire la procesul de selectie:

1. Membri consiliului de administratie nu pot face parte concomitent din mai mult de 3

(trei) consilii de administratie/consilii de supraveghere in societati sau intreprinderi publice de

pe teritoriul României.


2. Cel putin 2 (doi) dintre membri consiliului de administratie trebuie sa aiba studii

superioare economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate,

audit sau financiar de cel putin 5 ani .

3. Nu poate fi mai mult de 1 (un) membru din randul functionarilor publici sau al altor

categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau

institutii publice.

4. Majoritatea membrilor consiliului de administratie va fi formata din administratori

neexecutivi si independenti in sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare .

5. Se vor evita situatiile de conflict de interese sau incompatibilitati prevazute de OUG

nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si

completarile ulterioare si Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile

ulterioare.

6. Candidatii selectati pentru a fi inscrisi pe lista scurta vor fi ulterior invitati sa

elaboreze o declaratie de intentie. La redactarea declaratiei de intenție se va avea în vedere

Scrisoarea de asteptari aprobata prin HCLM nr. 316/2021 si publicata pe pagina web a

Primariei Municipiului Arad www.primariaarad.ro, sectiunea Informatii de interes public -

Guvernanta corporativa - Recrutare administratori întreprinderi publice si a SC RECONS SA

Arad www.reconsarad.ro


Evaluarea și selectia candidatilor:


Criteriile de evaluare/selectie sunt prevazute in profilul consiliului de administratie,

aprobat prin Hotărârea nr. 446/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad, publicata pe

site-ul Primariei Municipiului Arad www.primariaarad.ro si pe site-ul societatii RECONS

SA Arad www.reconsarad.ro

Dosarele de candidatura sunt evaluate in raport cu minimul de criterii stabilite pentru

selectie, iar cele ce nu intrunesc condițiile impuse și minimul de criterii ale profilului de

candidat sunt respinse din lista lunga a candidatilor pentru pozitiile de membri in consiliile de

administratie.

Candidatii ramasi in lista lunga dupa efectuarea verificarilor sunt supusi unei analize

comparative, prin raportare la profilul consiliului. Comisia de selectie isi rezerva dreptul de a

solicita candidatilor documente suplimentare fata de cele depuse in dosar.

Candidaţilor aflaţi în lista scurtă li se comunică faptul ca pentru continuarea

procedurii trebuie să depună în scris, la autoritatea publică tutelară, o declaraţia de intenţie, in

termenul stabilit de catre comisia de selectie, respectiv 15 zile de la data finalizării listei

scurte.


Comisia de selectie analizeaza declaratia de intentie si integreaza rezultatele analizei

in matricea profilului de candidat.

Selecţia finală a candidaţilor aflaţi în lista scurtă se face pe baza de interviu, organizat

de către comisia de selecţie, în baza planului de interviu. În vederea organizării interviului se

au în vedere următoarele: dosarul de candidatură, matricea profilului de candidat, declaraţia

de intenţie a candidatului.


După finalizarea interviurilor, comisia de selecţie întocmeşte raportul pentru numirile

finale, care include clasificarea candidaţilor cu motivarea acesteia.


Comisia de selecție