Anunt privind selectia membrilor consiliului de administratie de la RECONS SA Arad

Publicat 06 August 2021 în Convocator CA

Anunt privind selectia membrilor consiliului de administratie


de la RECONS SA Arad


In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a

intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale H.G.R. nr. 722/2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.

109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,

Municipiul Arad, in calitate de autoritate publica tutelara, lanseaza procesul de selectie

pentru 7 (sapte) pozitii de membru in Consiliul de Administratie la RECONS SA, cu sediul în

Arad, Calea Iuliu Maniu FN.

Persoanele interesate vor depune, pana la data de 6 septembrie 2021 ora 15.30, un

dosar de candidatură, care trebuie sa conțină următoarele documente :

1. Curriculum Vitae format european

2. Copia actului de identitate

3. Copie dupa diploma de studii ( copiile documentelor care atestă nivelul studiilor si

ale altor documente care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care

atesta indeplinirea conditiilor specifice )

4. Certificat de cazier fiscal, valabil la data depunerii dosarului

5. Certificat de cazier judiciar, valabil la data depunerii dosarului

6. Copia carnetului de munca, certificată pentru conformitate cu originalul, si/sau, dupa

caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea

studiilor

7. Declaratie pe proprie raspundere cu privire la statutul de “independent”, in sensul

art. 138^2 din Legea nr. 31/1990 republicata, privind societatile comerciale, cu modificarile

si completarile ulterioare ( anexa 1 )

8. Declaratie privind atragerea raspunderii in cazul insolventei/falimentului

societatilor/regiilor administrate/conduse ( anexa 2 )

9. Declaratie privind apartenenta la alte consilii de administratie ( anexa 3 )

10. Declaratie de consimtamant prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor

sale in scopul procesului de recrutare si selectie ( anexa 4 )

11. Declarație privind neîncadrarea in situatia de conflict de interese ( anexa 5 )

12. Declaratie privind statutul de funcționar public/ angajat în cadrul autorității

publice tutelare sau al altor instituții publice ( anexa 6 )

13. Declaratie privind apartenenta politica ( anexa 7 )

14. Declarație privind procedura penală (anexa 8)

* Toate actele solicitate in copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul, de catre candidat.


Documentele se vor depune in plic inchis cu mentiunea „Aplicatie pentru pozitia de

membru in Consiliul de Administratie al RECONS SA”, personal sau prin curier la adresa:

Primaria Municipiului Arad, Bulevardul Revolutiei, nr. 75, Serviciul Relații cu publicul –

Palatul Cenad, camera 5.

Mandatul administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi

reinnoit, in urma unui proces de evaluare. In acest scop administratorii in functie pot formula

o cerere pentru reinnoirea mandatului, insotita obligatoriu de un raport de activitate pentru

perioada mandatului efectuat si de urmatoarele documente:

1. Curriculum Vitae format european

2. Copia actului de identitate

3. Certificatul de cazier fiscal, valabil la data depunerii dosarului

4. Certificatul de cazier judiciar, valabil la data depunerii dosarului

5. Declaratie pe proprie raspundere cu privire la statutul de “independent”, in

sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990 republicata, privind societatile comerciale,

cu modificarile si completarile ulterioare ( anexa 1 )

6. Declaratie privind atragerea raspunderii in cazul insolventei/falimentului

societatilor/regiilor administrate/conduse ( anexa 2 )

7. Declaratie privind apartenenta la alte consilii de administratie ( anexa 3 )

8. Declaratie de consimtamant prin care candidatul este de acord cu utilizarea

datelor sale in scopul procesului de recrutare si selectie ( anexa 4 )

9. Declarație privind neîncadrarea in situatia de conflict de interese ( anexa 5 )

10. Declaratie privind statutul de funcționar public/ angajat în cadrul autorității

publice tutelare sau al altor instituții publice ( anexa 6 )

11. Declaratie privind apartenenta politica ( anexa 7 )

12. Declarație privind procedura penală (anexa 8)

* Toate actele solicitate in copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul, de catre

candidat.


Raportul de activitate trebuie sa cuprinda, sintetic, cel putin urmatoarele elemente:

realizarile relevante ale intreprinderii publice, pe perioada mandatului detinut, obtinute ca

urmare a deciziilor luate, precum si modul de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de

performanta, contributia la realizarea obiectivelor intreprinderii publice prin participarea in

comisii, comitete constituite la nivelul consiliului de administratie.


Cererea pentru reinnoirea mandatului, însoțită de raport și de documentele de mai sus se

vor depune in plic inchis cu mentiunea „Reînnoire mandat de membru in Consiliul de

Administratie al RECONS SA”, personal sau prin curier la adresa: Primaria Municipiului

Arad, Bulevardul Revolutiei, nr. 75, Serviciul Relații cu publicul – Palatul Cenad, camera 5,

pana la data de 6 septembrie 2021 ora 15.30


Candidaturile și cererile de reînnoire a mandatului depuse dupa data de 6 septembrie 2021,

ora 15.30 nu vor fi luate in considerare


Declarațiile sunt disponibile pe pagina web a Primariei Municipiului Arad

www.primariaarad.ro , secțiunea Recrutare administratori întreprinderi publice si a SC

RECONS SA Arad www.reconsarad.ro


Conditii impuse pentru candidatii la functiile de administratori:

1. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

2. vechime in specialitatea studiilor absolvite, de minim 3 ani

3. cunoasterea limbii romane, scris si vorbit

4. capacitate deplina de exercitiu

5. experienta in activitatea de administrare/management la societati comerciale

private/publice sau institutii publice

6. cetatenie romana sau a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

apartinând spatiului Economic European, si domiciliul in Romania

7. împotriva candidatului nu a fost initiata si nici nu se afla in desfasurare o procedura de

natura penala si nu are înscrieri în cazierul judiciar

8. nu are înscrieri în cazierul fiscal

9. candidatul nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul

individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani

10. nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și nu a suferit o condamnare pentru o

infracţiune legată de conduita profesională


Reguli generale cu privire la procesul de selectie:

1. Membri consiliului de administratie nu pot face parte concomitent din mai mult de 3

(trei) consilii de administratie/consilii de supraveghere in societati sau intreprinderi publice de

pe teritoriul României.

2. Cel putin 2 (doi) dintre membri consiliului de administratie trebuie sa aiba studii

superioare economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate,

audit sau financiar de cel putin 5 ani .

3. Nu poate fi mai mult de 1 (un) membru din randul functionarilor publici sau al altor

categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau

institutii publice.


4. Majoritatea membrilor consiliului de administratie va fi formata din administratori

neexecutivi si independenti in sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare .

5. Se vor evita situatiile de conflict de interese sau incompatibilitati prevazute de OUG

nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si

completarile ulterioare si Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile

ulterioare.

6. Candidatii selectati pentru a fi inscrisi pe lista scurta vor fi ulterior invitati sa

elaboreze o declaratie de intentie. La redactarea declaratiei de intenție se va avea în vedere

Scrisoarea de asteptari aprobata prin HCLM nr. 316/2021 si publicata pe pagina web

Primariei Municipiului Arad www.primariaarad.ro si a întreprinderii publice,

www.reconsarad.ro.


Evaluarea și selectia candidatilor:


Criteriile de evaluare/selectie sunt prevazute in profilul consiliului de administratie,

aprobat prin Hotărârea nr. 446/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad, publicata pe

site-ul Primariei Municipiului Arad www.primariaarad.ro si site-ul societatii RECONS SA

www.reconsarad.ro

Dosarele de candidatura sunt evaluate in raport cu minimul de criterii stabilite pentru

selectie, iar cele ce nu intrunesc condițiile impuse și minimul de criterii ale profilului de

candidat sunt respinse din lista lunga a candidatilor pentru pozitiile de membri in consiliile de

administratie.

Candidatii ramasi in lista lunga dupa efectuarea verificarilor sunt supusi unei analize

comparative, prin raportare la profilul consiliului. Comisia de selectie isi rezerva dreptul de a

solicita candidatilor documente suplimentare fata de cele depuse in dosar.

Candidaţilor aflaţi în lista scurtă li se comunică faptul ca pentru continuarea

procedurii trebuie să depună în scris, la autoritatea publică tutelară, o declaraţia de intenţie, in

termenul stabilit de catre comisia de selectie, respectiv 15 zile de la data finalizării listei

scurte.

Comisia de selectie analizeaza declaratia de intentie si integreaza rezultatele analizei

in matricea profilului de candidat.

Selecţia finală a candidaţilor aflaţi în lista scurtă se face pe baza de interviu, organizat

de către comisia de selecţie, în baza planului de interviu. În vederea organizării interviului se

au în vedere următoarele: dosarul de candidatură, matricea profilului de candidat, declaraţia

de intenţie a candidatului.


După finalizarea interviurilor, comisia de selecţie întocmeşte raportul pentru numirile

finale, care include clasificarea candidaţilor cu motivarea acesteia.

Raportul privind numirile finale va contine candidatii selectati si administratorii in

functie care au solicitat reinnoirea mandatului si au fost reconfirmati de catre comisia de

evaluare.Comisia de selecție