Anunt – CONCURS Șef departament societate 2020

Publicat 21 februarie 2020 în Concursuri

S.C. RECONS S.A. ARAD organizează concurs de recrutare în vederea  ocupării funcției de Șef departament  la  Departamentul operațional,  din cadrul societății.


Participarea la concurs

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau nou creat persoana care îndeplineşte condiţii generale şi specifice stabilite prin fişa postului pentru ocuparea respectivei funcţii contractuale şi anume :


are cetăţenia română, cetăţenie a statelor membre ale Uniunii Europene saua statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

are o sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate;

îndeplineşte condiţii de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs.

nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, carear face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:


cerere de înscriere la concurs;

copia actului de identitate;

copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

curriculum vitae;

adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată către medicul de familieal candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;

Condiții de participare la concurs:

     – Studii superioare de lungă durată, în domeniul economic absolvite cu diplomă de licență;


– Vechime în specialitatea studiilor;


– Cunoștințe de operare   Pc, Microsoft Office ( Word, Excell);


– Abilități de comunicare, putere de concentrare și capacitate de sinteză;


Bibliografia se va obține la sediul societății;


 


Concursul se va desfășura la  sediul societății RECONS S.A. Arad, după cum urmează:


 


        – selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 26.02.2020


– proba scrisă în data de      28.02.2020 ora 10,00


– proba interviu în data de   28.02.2019 ora 12,00


Dosarele de concurs se vor depune până la data de 25.02.2020, ora 14,00 la sediul societății din Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, unde se va  desfășura și concursul.


Relații suplimentare se pot obține  la telefonul 0257- 281378, 281386, între orele 8,00-16,00, la Biroul resurse umane.

 


DIRECTOR GENERAL,

Ing. Mehelean Gheorghe Nicolae