Loading...
Acasă2020-02-19T12:37:23+00:00

Servicii Oferite

Anunt – CONCURS Șef departament societate 2020

February 21st, 2020|

S.C. RECONS S.A. ARAD organizează concurs de recrutare în vederea  ocupării funcției de Șef departament  la  Departamentul operațional,  din cadrul societății.

 1. Participarea la concurs

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau nou creat persoana care îndeplineşte condiţii generale şi specifice stabilite prin fişa postului pentru ocuparea respectivei funcţii contractuale şi anume :

 • are cetăţenia română, cetăţenie a statelor membre ale Uniunii Europene saua statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are o sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţii de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs.
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, carear face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • curriculum vitae;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată către medicul de familieal candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;
 1. Condiții de participare la concurs:

     – Studii superioare de lungă durată, în domeniul economic absolvite cu diplomă de licență;

– Vechime în specialitatea studiilor;

– Cunoștințe de operare   Pc, Microsoft Office ( Word, Excell);

– Abilități de comunicare, putere de concentrare și capacitate de sinteză;

Bibliografia se va obține la sediul societății;

 

Concursul se va desfășura la  sediul societății RECONS S.A. Arad, după cum urmează:

 

        – selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 26.02.2020

– proba scrisă în data de      28.02.2020 ora 10,00

– proba interviu în data de   28.02.2019 ora 12,00

 

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 25.02.2020, ora 14,00 la sediul societății din Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, unde se va  desfășura și concursul.

Relații suplimentare se pot obține  la telefonul 0257- 281378, 281386, între orele 8,00-16,00, la Biroul resurse umane.

 

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Mehelean Gheorghe Nicolae

 

Anunț licitație- căsuțe de agrement Ștrand Neptun Arad

February 5th, 2020|

                                             Anunț Licitație căsuțe de agrement – Ștrand Neptun Arad

 S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, b-dul Iuliu Maniu, nr. FN, tel:0257- 281386, punct de lucru Ștrandul Neptun Arad, telefon 0257-281157, în baza art. 16 din Anexa 1.1. Caiet de sarcini în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor de administrare, amenajare, întreținere şi exploatare a zonelor de agrement Ștrandul Neptun şi Patinoarul Municipal Arad către SC RECONS SA ARAD la H.C.L.M. Arad 511 din 30.09.2019, organizează la Ștrandul Neptun, licitație în vederea închirierii de căsuțe de agrement din incinta Ștrandului Neptun, în data de 13.02.2020 de la ora 10:00, la administrația Ștrandului Neptun.

Înscrierea la licitație se va face la Administrația Ștrandului Neptun, iar imobilele se pot vizualiza la fața locului, ștrandul Neptun, de luni până vineri în intervalul orar 9:30 – 16:00.

În caz de neadjudecare / renunțarea unor chiriași la contractul de închiriere a unor căsuțe, licitația se va repeta săptămânal, în fiecare zi de Joi, de la ora 10:00, la Administrația Ștrandului Neptun.

 

Pentru înscriere și informații suplimentare:

 • telefon 0257/281157 sau 0757038901
 • direct la Administrația Ștrandului Neptun

 

Convocator A.G.A.

December 4th, 2019|

CONVOCATOR A.G.A.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 29 noiembrie 2019, orele 13,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

 ORDINE DE ZI

 1. Adresa nr. 5497 din 18 noiembrie 2019 emisă de Compartimentul Contencios Juridic privind dosarul nr. 4541/108/2017 reclamant Heim Iuliu Antoniu Francisc în contradictoriu cu pârâții Municipiul Arad prin primar, Primarul Municipiului Arad, S.C. RECONS S.A. și A.A.A.S. ( AVAS ) București.
 2. Cererea nr. 5391 din 12 noiembrie 2019 emisă de administratorul SC Ramona SRL privind spațiul comercial situat în Arad, Bd. Revoluției nr. 4, bl. 4, ap. 13, parter.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 02 decembrie 2019, ora 13,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

 

Preşedintele Consiliul de Administraţie,

Vasii Vasile