Loading...
Acasă2019-07-02T10:38:03+00:00

Servicii Oferite

Anunțuri / Comunicate

Anunt de recrutare pentru 2 ( doua ) pozitii de membru in consiliul de administratie de la S.C. RECONS SA Arad

January 27th, 2020|

AUTORITATEA PUBLICA TUTELARA

Nr. 3669/ 20.01.2020

In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale HGR nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011  privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Municipiul Arad, in calitate de autoritate publica tutelara, lanseaza procesul de recrutare pentru 2 (doua) pozitii de membru in Consiliul de Administratie la SC RECONS SA Arad, cu sediul în Arad, Calea Iuliu Maniu FN.

Persoanele interesate trebuie sa depuna, pana la data de 28 februarie 2020, ora 16.00, un dosar de candidatură, care trebuie sa conțină următoarele documente :

 1. Curriculum Vitae format european
 2. Copia actului de identitate
 3. Copie dupa diploma de studii ( copiile documentelor care atestă nivelul studiilor si ale altor documente care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice )
 4. Certificat de cazier fiscal
 5. Certificat de cazier judiciar
 1. Copia carnetului de munca, certificată pentru conformitate cu originalul, si/sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor
 2. Declaratie pe proprie raspundere cu privire la  statutul de “independent”, in sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990  republicata, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare
 3.  Declaratie privind atragerea raspunderii in cazul insolventei/falimentului societatilor/regiilor administrate/conduse
 4.  Declaratie privind apartenenta la alte consilii de administratie
 5.  Declaratie de consimtamant prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale in scopul procesului de recrutare si selectie
 6.  Declarație privind neîncadrarea in situatia de conflict de interese
 7.  Declaratie privind statutul de funcționar public/ angajat în cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice

Declarațiile sunt disponibile pe pagina web a  Primariei Municipiului Arad www.primariaarad.ro , secțiunea Activitati Curente – Guvernanta corporativa – Recrutare administratori întreprinderi publice si a SC RECONS SA Arad  www.reconsarad.ro

Dosarul se va depune in plic inchis cu mentiunea „ Aplicatie pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie al SC RECONS SA Arad „  personal sau prin curier la adresa:

Primaria Municipiului Arad, Bulevardul Revolutiei, nr. 75

Serviciul Relații cu publicul – Palatul Cenad, camera 5

 

Plicurile depuse dupa data de 28 februarie 2020, ora 16.00 nu vor fi luate in considerare.

Prezentare societate :

Societatea Comercială “RECONS” SA ARAD cu sediul în Arad B-dul Iuliu Maniu FN a fost înfiinţată în anul 1996 prin reorganizarea Regiei Autonome de Locuințe și Localuri de sub autoritatea Consiliului Local Municipal Arad în baza Hotărârii nr. 114/27.11.1995 a CLM Arad.

Societatea are ca obiect principal de activitate Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Din anul 2014 societatii S.C. RECONS S.A. i-a fost delegată de catre Municipalitate gestiunea serviciilor de administrare, amenajare, intretinere si exploatare a zonelor de agrement  Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad.

Tot în anul 2014 S.C. RECONS S.A. a devenit operatorul serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și a activității de ridicare a vehiculelor.

Pentru mai multe informatii poate fi accesat site-ul societatii SC RECONS SA Arad  www.reconsarad.ro 

Obiectul de activitate al întreprinderii publice: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Rezultate strategice asteptate a fi atinse : 

 • inchirierea tuturor spatiilor comerciale aflate in proprietatea societatii;
 • creșterea numărului de clienți pentru sectorul constructii, instalatii și reparatii din cadrul societatii
 • sustinerea investițiilor propuse de Municipiul Arad pentru modernizarea zonelor de agrement administrate;
 • identificarea de soluții pentru optimizarea si eficientizarea serviciului public de parcare cu plată și parcare rezidențială în Municipiul Arad;
 • creșterea gradului de satisfacție a utilizatorilor zonelor de agrement, respectiv creșterea adaptabilității serviciilor prestate la cerințele acestora;
 • creșterea gradului de satisfacție a utilizatorilor sistemului de parcare cu plată și al sistemului de pracare rezidențială din Municipiul Arad, respectiv creșterea adaptabilității serviciilor prestate la cerințele acestora;

 

Conditii impuse pentru candidatii la functiile de administratori:

 

 • studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau, echivalenta
 • vechime in specialitatea studiilor absolvite, de minim 3 ani
 • cunoasterea limbii romana, scris si vorbit
 • capacitate deplina de exercitiu
 • experienta in activitatea de administrare/management la societati private/publice sau institutii publice
 • cetatenie romana, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând spatiului Economic European, si domiciliul in Romania
 • nu a fost initiata si nici nu se afla in desfasurare o procedura de natura penala importiva lor si nu au înscrieri în cazierul judiciar
 • nu au înscrieri în cazierul fiscal
 • nu pot fi din randul functionarilor publici sau din alta categorie de personal din cadrul autoritatii publice tutelare, ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice
 • să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani
 • nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională

Reguli generale cu privire la procesul de selectie:

 1. Membrii consiliului de administratie nu pot face parte din mai mult de 3 (trei) consilii de administratie ale intreprinderilor publice .
 2. Cel putin 2 (doi) dintre membrii consiliului de administratie trebuie sa aiba studii superioare economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, audit sau financiar de cel putin 5 ani .
 3. Majoritatea membrilor consiliului de administratie va fi formata din administratori neexecutivi si independenti in sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .
 4. Se vor evita situatiile de conflict de interese sau incompatibilitati prevazute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 5. Candidatii care vor fi selectati pentru a fi inscrisi pe lista scurta vor fi ulterior invitati sa elaboreze o declaratie de intentie pe baza scrisorii de asteptari aprobata prin HCLM nr. 279/25 august 2016, si publicata pe site-ul Primariei Municipiului Arad si al întreprinderii publice, www.reconsarad.ro.

 

Evaluarea/selectia candidatilor :

Criteriile de evaluare/selectie sunt prevazute in profilul consiliului de administratie aprobat prin Hotărârea nr. 446/20 decembrie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad, publicata pe siteul Primariei Municipiului Arad www.primariaarad.ro  si site-ul societatii SC RECONS SA Arad  www.reconsarad.ro 

Dosarele de candidatura sunt evaluate in raport cu minimul de criterii stabilite pentru selectie, iar cele ce nu intrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lunga a candidatilor pentru pozitiile de membri in consiliile de administratie.

Candidatii ramasi in lista lunga dupa efectuarea verificarilor sunt supusi unei analize comparative, prin raportare la profilul consiliului. Comisia de selectie isi rezerva dreptul de a solicita candidatilor documente suplimentare fata de cele depuse in  dosar .

Candidaţilor aflaţi în lista scurtă li se comunică faptul ca pentru continuarea procedurii trebuie să depună în scris, la autoritatea publică tutelară, o declaraţia de intenţie, in termenul stabilit de catre comisia de selectie

Comisia de selectie analizeaza declaratia de intentie si integreaza rezultatele analizei in matricea profilului de candidat.

Selecţia finală a candidaţilor aflaţi în lista scurtă se face pe baza de interviu, organizat de către comisia de selecţie, în baza planului de interviu. În vederea organizării interviului se au în vedere următoarele: dosarul de candidatură, matricea profilului de candidat, declaraţia de intenţie a candidatului.

După finalizarea interviurilor, comisia de selecţie întocmeşte raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaţilor cu motivarea acesteia.

STRUCTURA DE GUVERNANTA CORPORATIVA

Click aici pentru a descrarca documentele!

Anunț recrutare personal

December 5th, 2019|

S.C. RECONS S.A.ARAD 

Recrutează personal în vederea angajării pe postul de FEMEIE DE SERVICIU COR 911201, în cadrul societății, pe perioadă determinată.

       Condiții de participare:

– studii generale cu certificat de absolvire;

– curs de igienă sanitară;

– expereriență în domeniu, constituie avantaj:

        Se oferă:

 • pachet salarial
 • tichete de masă

Pentru relații și depuneri de CV-uri

 • sediul societății din Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, între orele 8,00-16,00
 • E-mail societății office@reconsarad.ro sau la telefonul 0257- 281378, 281386, între orele 8,00-16,00.

Convocator A.G.A.

December 4th, 2019|

CONVOCATOR A.G.A.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 29 noiembrie 2019, orele 13,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

 ORDINE DE ZI

 1. Adresa nr. 5497 din 18 noiembrie 2019 emisă de Compartimentul Contencios Juridic privind dosarul nr. 4541/108/2017 reclamant Heim Iuliu Antoniu Francisc în contradictoriu cu pârâții Municipiul Arad prin primar, Primarul Municipiului Arad, S.C. RECONS S.A. și A.A.A.S. ( AVAS ) București.
 2. Cererea nr. 5391 din 12 noiembrie 2019 emisă de administratorul SC Ramona SRL privind spațiul comercial situat în Arad, Bd. Revoluției nr. 4, bl. 4, ap. 13, parter.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 02 decembrie 2019, ora 13,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

 

Preşedintele Consiliul de Administraţie,

Vasii Vasile