Loading...

Servicii Oferite

Anunț licitație ( Revoluției, Spitalului)

aprilie 12th, 2021|

SC RECONS SA cu sediul în Arad, Bd. Iuliu Maniu, nr. FN,
organizează la sediul societații în data de 22.04.2021, licitație publică pentru
închirierea spațiilor aflate în proprietate, după cum urmează:
– P-ţa Spitalului, nr.1-5, bl.5, sc.B+C, ap.34, în suprafaţă de 105.05 mp
la ora 10:00;
– B-dul Revoluţiei, nr.4, bl.4, ap.13, în suprafaţă de 83.65 mp la ora
11:00.
Înscrierea la licitație se va face pana în data de 20.04.2021, iar
caietele de sarcini se pot ridica de la secretariatul societății.
În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în fiecare zi de joi la ora
10:00, respectiv 11:00 la sediul societații.
Caietul de sarcini aferent fiecărui spațiului poate fi procurat de la
sediul S.C. RECONS S.A, Arad, Bd.Iuliu Maniu, FN, începând cu data
anunţului şi a publicării pe pagina de internet www.reconsarad.ro .
Persoana interesată are dreptul de a vizita spațiul comercial, pentru a
dispune de toate informațiile și documentele relevante, anterior înregistrării
Ofertei de participare la licitație, în urma înregistrării unei solicitări scrise la
sediul S.C. RECONS S.A., Bd.Iuliu Maniu, FN sau prin e-mail la
office@reconsarad.ro , cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data vizitei.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este cel mai târziu cu trei
zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertelor. Ofertele
însoțite de documentele aferente și de angajamentul notarial de eliberare a
spațiului vor fi depuse până cel târziu cu doua zile înainte de data
desfășurării licitației.
Oferta va fi prezentată într-un singur exemplar, în plic închis.
————————————————————————————————————
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
Ing. Mehelean Gheorghe ec. Ardelean Cornelia

Convocator AGEA 07.04.2021

aprilie 8th, 2021|

CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă de îndată Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 07.04.2021 orele 11,45, la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Hotărârea nr. 148 din 31 martie 2021 emisă de către Consiliul Local al Municipiului Arad privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule nr. 75323/01.10.2019.

2. Înființarea unui punct de lucru/sediu secundar pentru Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule din cadrul SC RECONS SA, în imobilul situat în Arad, str. Ștefan Cicio – Pop nr. 20, ap. 3/Piața Catedralei nr. 12-13, înscris în CF nr. 300598 – C1- U29, cadastral 300598 – C1- U29 și imobilul situat în Arad, str. Ștefan Cicio – Pop nr. 20, ap. 5/Piața Catedralei nr. 12-13, înscris în CF nr. 300598 – C1- U30, cadastral 300598 – C1- U30.

3. Hotărârea nr. 152 din 31 martie 2021 emisă de către Consiliul Local al Municipiului Arad privind unele măsuri referitoare la mandatul membrilor consiliilor de administrație de la întreprinderile publice la care Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 08 aprilie 2021, ora 11,45 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

Preşedinte Consiliul de Administraţie,
Vasii Vasile

Convocator CA 07.04.2021

aprilie 8th, 2021|

CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă de îndată ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 07 aprilie 2021, orele 11,00, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Hotărârea nr. 148 din 31 martie 2021 emisă de către Consiliul Local al Municipiului Arad privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule nr. 75323/01.10.2019.
2. Înființarea unui punct de lucru/sediu secundar pentru Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule din cadrul SC RECONS SA, în imobilul situat în Arad, str. Ștefan Cicio – Pop nr. 20, ap. 3/Piața Catedralei nr. 12-13, înscris în CF nr. 300598 – C1- U29, cadastral 300598 – C1- U29 și imobilul situat în Arad, str. Ștefan Cicio – Pop nr. 20, ap. 5/Piața Catedralei nr. 12-13, înscris în CF nr. 300598 – C1- U30, cadastral 300598 – C1- U30.
3. Hotărârea nr. 152 din 31 martie 2021 emisă de către Consiliul Local al Municipiului Arad privind unele măsuri referitoare la mandatul membrilor consiliilor de administrație de la întreprinderile publice la care Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar.
4. Convocarea şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor în data de 07 aprilie 2021, orele 11,45 cu următoarea ordine de zi:
1. Hotărârea nr. 148 din 31 martie 2021 emisă de către Consiliul Local al Municipiului Arad privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule nr. 75323/01.10.2019.
2. Înființarea unui punct de lucru/sediu secundar pentru Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule din cadrul SC RECONS SA, în imobilul situat în Arad, str. Ștefan Cicio – Pop nr. 20, ap. 3/Piața Catedralei nr. 12-13, înscris în CF nr. 300598 – C1- U29, cadastral 300598 – C1- U29 și imobilul situat în Arad, str. Ștefan Cicio – Pop nr. 20, ap. 5/Piața Catedralei nr. 12-13, înscris în CF nr. 300598 – C1- U30, cadastral 300598 – C1- U30.

3. Hotărârea nr. 152 din 31 martie 2021 emisă de către Consiliul Local al Municipiului Arad privind unele măsuri referitoare la mandatul membrilor consiliilor de administrație de la întreprinderile publice la care Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar.
În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 08 aprilie 2021, ora 11,45 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte Consiliul de Administraţie,
Vasii Vasile

Go to Top