Loading...
Acasă2019-07-02T10:38:03+00:00

Servicii Oferite

Anunțuri / Comunicate

CONCURS FUNCȚIONAR ADMINISTRATIV

October 9th, 2019|

S.C. RECONS S.A. ARAD

 

ORGANIZEAZĂ concurs pentru ocuparea postului de  funcționar administrativ COR 411001 la  Serviciul parcări rezidențiale,  din cadrul societății.

Condiții de participare:

– Studii medii absolvite cu Diplomă de bacalaureat;

– Vechime în muncă;

– Cunoștințe de operare:   Pc, Microsoft Office ( Word, Excell);

– Abilități de comunicare, conștiinciozitate și capacitate de sinteză;

 

                   Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate;
 • copie certificat de naștere;
 • curriculum vitae;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;

 

Concursul se va desfășura la  sediul societății RECONS S.A. Arad, după cum urmează:

        – selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 11.10.2019

– proba scrisă în data de       16.10.2019 ora 10,00

– proba interviu în data de    16.10.2019 ora 14,00

 

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 10.10.2019, ora 14,00 la sediul societății din Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, unde se va  desfășura și concursul.

 

Pentru relații și depuneri de CV-uri

 • sediul societății din Arad, B-dul Iuliu Maniu FN,
 • E-mail societății office@reconsarad.ro , fax 0257-281458 , telefonul 0257- 281378, 281386, între orele 8,00-16,00.

 

DIRECTOR GENERAL
ing. Mehelean Gheorghe Nicolae

CONCURS – Economist 2019

October 9th, 2019|

 1. RECONS S.A.ARAD organizează concurs pentru ocuparea postului de economist la Biroului financiar-contabil, pe perioadă determinată.

Condiții de participare:

– Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;

– Vechime în specialitatea postului;

– Cunoștințe de operare  cu softuri specializate de contabilitate, cunoștințe operare Pc, Microsoft Office ( Word, Excell);

– Abilități de comunicare, conștiinciozitate și capacitate de sinteză;

 

                     Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului societății organizatoare;
 • copia actului de identitate;
 • curriculum vitae;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, solicitat de către societate;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • cazier judiciar ;
 • carnet de muncă sau după, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor, în copie;

        Concursul se va desfășura la  sediul societății RECONS S.A. Arad, B-dul Iuliu maniu FN, după cum urmează:

        – selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 18.10.2018

– proba scrisă în data de       23.10.2019 ora 10,00

– proba interviu în data de   25.10.2019 ora  10,00

 

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 17.10.2019, ora 14,00 la sediul societății din Arad, B-dul Iuliu Maniu FN,

Relații suplimentare se pot obține pe site-ul societății office@reconsarad.ro sau la telefonul 0257- 281378, 281386, între orele 8,00-16,00, la Biroul resurse umane.

Director general,                                                           Director economic,

ing. Mehelean Gheorghe  Nicolae                                                                                             ec. Ardelean Cornelia

Hotărârea nr. 16 AGA-24.09.2019

September 30th, 2019|

HOTĂRÂREA Nr.  16 din 24 septembrie 2019 a Adunării Generale  a Acţionarilor S.C. RECONS S.A.

  Având în vedere:

– faptul că Municipiul Arad are calitate de acționar unic al S.C. RECONS S.A., deţinând un număr de 410.719 acţiuni nominative, a câte 3,45 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social, cu o valoare de 1.416.980,55 lei,

– Procesul – verbal al ședinței A.G.A. din data de 24 septembrie 2019.

Adunarea Generală  a Acţionarilor S.C. RECONS S.A. Arad, întrunită în ședință  la data de 24 septembrie 2019, la sediul societăţii, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv al S.C. RECONS S.A. actualizat, adoptă prezenta

             H O T Ă R Â R E

Art. 1 Se aprobă propunerea de tarife și nota de fundamentare pentru  utilizarea Zonelor de Agrement- Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, pentru perioada 2020 -2024, urmănd a se înainta spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 2  Se ia act de Hotărârea nr. 441 din 22 august 2019 emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad, privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad la SC RECONS SA, astfel:

(1) Se revocă mandatul de reprezentare în Adunarea Generală a Acționarilor la SC RECONS SA a domnului Bulbuc Ionel

(2) Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la SC RECONS SA, doamna Tabuia Roxana, consilier local.

(3) Reprezentantul în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC RECONS SA Arad își va exercita mandatul în conformitate cu contractul de reprezentare aprobat prin Hotărârea nr. 313/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad, care se completează cu dispozițiile legislative în vigoare.

Art. 3 Se ia act de stadiul actual al D.A.L.I. privind „ Reparație capitală Stație de sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente.

Art. 4 (1) Se aprobă închirierea spațiului situat în Arad, str. Lungă FN, în suprafață de 10 mp. către  Filip Aneta Beatrice P.F.A.

                       (2) Prețul de închiriere – chiria – pentru folosirea spațiului închiriat este de 1 euro/mp./lună+TVA.

                       (3) Termenul de închiriere a spațiului este de la data de 25 septembrie 2019,  până la data de 25 septembrie 2021, adică de doi ani.

 Art. 5 Se aprobă solicitarea SC Mineralia SRL privind amplasarea unei  firme luminoase la spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73A, ap. 17, închiriat în baza contractului de închiriere nr.113 din 01 februarie 2018, după obținerea tuturor acordurilor și aprobărilor legale de la Primăria Municipiului Arad.

Art.  6  Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul societăţii şi comunicată:

– Primăriei Municipiului Arad – Biroul societăţi comerciale, monitorizarea serviciilor de utilităţi publice;

– Serviciilor şi compartimentelor interesate din cadrul societății.

Preşedintele  Consiliului de Administraţie,               Secretarul  Adunării Generale a Acționarilor,

Jr. Vasii Vasile                                                       Ec. Ardelean Cornelia