Loading...
Acasă2019-07-02T10:38:03+00:00

Servicii Oferite

Anunțuri / Comunicate

Concurs angajare Șef Departament Tehnic 05.08.2019

August 8th, 2019|

S.C. RECONS S.A. ARAD

Organizeaza concurs  de recrutare in vederea  ocuparii functiei  de Șef departament Ia Departamentul tehnic, din cadrul societatii.

1.  Participarea laconcurs

Poate participa Ia concursul pentru ocuparea unui post vacant sau nou creat persoana care indepline te conditii generale i specifice stabilite prin fi a postului pentru ocuparea respectivei functii contractuale i anume :

 • are cetatenia romana,  cetatenie a statelor  membre  ale UniuniiEuropenesau     a statelor apartinand Spatiului Economic European i domiciliul inRomania;
 • cunoa te limba romana, scris ivorbit;
 • are o sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicaleeliberatedemediculdefamiliesauunitatilesanitareabilitate;
 • indepline te conditii de studii i dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la
 • nu a fost condamnat definitiv pentru savar irea unei infractiuni contra um anitatii,contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciu, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a une1 infractiuni savar ite cu intentie, care ar face-o incompatibila cuexercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit

 

Pentru inscrierea Ia concurs, candidatii vor prezenta un  dosar  care va  contine urmatoareledocurnente:

cerere de inscriere Ia concurs; copia actului de identitate;

copiile docurnentelor care sa ateste nivelul studiilor i ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;

curriculum vitae;

adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

cazier judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

alte docurnente relevante pentru desfa urarea concursului;

 

2.  Condifii de participare laconcurs:

 

 • Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta;
 • Vechime in specialitateastudiilor;
 • Cuno tinte de operare Pc, Microsoft Office ( Word,Excell);
 • Abilitati de comunicare, putere de concentrare i capacitate desinteza;

 

Bibliografia se va obtine la sediul societatii;

Concursul se va desfășura la sediul societații RECONS S.A. Arad, dopa cum urmeaza:

 • selectia dosarelor de inscriere va avea Joe in data de14.2019
 • proba scrisa indatade 19.2019 ora10,00
 • proba interviu in data de 19.08.2019 ora14,00

 

Dosarele de concurs se vor depune pana la data de 12.08.2019, ora 14,00 la sediul societatii din Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, unde se va desfa ura i concursul.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0257- 281378, 281386, intre orele 8,00-16,00, la Biroul resurse urnane.

 

Comisia de nominalizare irenurnerare din cadrul Consiliuluide administratie al SC RECONS S.A. Arad

Președinte:   Ignat  loan

Membru:.    Vasii Vasile

Membru:     Szabo Irina

Concurs angajare Șef Serviciu Parcări Rezidențiale 05.08.2019

August 8th, 2019|

S.C. RECONS S.A. ARAD

Organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii functiei de Sef serviciu la Serviciul parcari rezidenfiale, din cadrul societatii.

1.Participarea laconcurs

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau nou creat persoana care indeplinește conditii generale și specifice stabilite prin fișa postului pentru ocuparea respectivei functii contractuale și anume

 • arecetatenia  romana,  cetatenie a  statelor membre  ale UniuniiEuropenesau    a statelor apartinand Spatiului Economic European și domiciliul inRomania;
 • cunoaște limba romana, scris și vorbit;
 • are o sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverinteimedicaleeliberatedemediculdefamiliesauunitatilesanitareabilitate;
 • indeplinește conditii de studii și dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scosla
 • nu a fost condarnnat definitiv pentru savarșirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciu, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau aunei

infractiuni   savarșite   cuintentie,  care     ar face-oincompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenitreabilitarea.

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta un dosar care va contine urmatoarele documente:

cerere de inscriere la concurs; copia actului de identitate;

copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestaefectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice,

curriculum vitae;

adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

cazier judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

alte documente relevante pentru desfașurarea concursului;

2.  Condifii de participarela concurs:

 • Studii superioare de lunga durata, absolvitecu diploma delicenfa;
 • Vechime in specialitateastudiilor;
 • Cunoștinfe de operare Pc, Microsoft Office ( Word,Excell);
 • Abilitati de comunicare, putere de concentrare și capacitate desinteza;

Bibliografia se va obfine la sediul societatii- Biroul resurse umane;

Concursul se va desfășura Ia sediul societatii RECONS S.A. Arad, dupa cum urmeaza:

 

 • selectia dosarelor de inscriere va avea Joe in datade 14.08.2019
 • proba scrisa indatade 08.2019 ora10,00
 • proba interviu in data de 08.2019 ora14,00

 

Dosareledeconcurssevordepunepanaladatade12.08.2019,ora14,00lasediulsocietatii din Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, unde se va desfa ura iconcursul.

Relatii suplimentare se pot obfine la telefonul 0257- 281378, 281386, intre orele 8,00-16,00, la Biroul resurse umane.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Mehelean Gheorghe Nicolae

 

Anunt licitatie spatiu comercial Strada Clujului

August 6th, 2019|

SC RECONS SA cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, tel: 0257/281386, fax: 0257/281458, organizează la sediul societății în data de 07.08.2019, ora 13.00, licitație deschisă în vederea închirierii spațiului comercial în suprafaţă de 155 mp, situat în Arad, Faleză Sud, Strada Clujului, nr.198, Bl.82/a, Ap.18 .

n caz de neadjudecare, licitația se va repeta în fiecare zi de miercuri, orele 13.00, la sediul societății.

Înscrierea la licitație se va putea face in fiecare zi de luni pană marti, orele 08-16, iar miercuri pana la ora 10, iar caietul de sarcini se poate ridica de la secretariatul societății.