CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, convoacă şedinţa Consiliul de Administraţie în data de 29.11.2013, orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale directorului general pentru luna octombrie 2013, conform contractului de mandat nr. 1062/12.11.2012.

2. Analiza activităţii la nivel de societate la 31.10.2013.

3. Referatul conducerii societăţii privind propunerea de efectuare a reevaluării grupei imobilizărilor corporale ”clădiri.”

4. Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor.

1. Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013.

2. Cererea nr. 1041/06.11.2013 privind închirierea unui spaţiu la sediul societăţii.

5. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliului de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara