CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 29.11.2013, orele 13,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013.

2. Cererea nr. 1041/06.11.2013 privind închirierea unui spaţiu la sediul societăţii.

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de validitate la prima convocare, în conformitate cu art. 16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societăţii, şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor SC RECONS SA, va avea loc în data de 02.12.2013, orele 14,00 la aceeaşi adresă, cu aceeaşi ordine de zi.

Prezentul convocator se publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro) şi se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi conducerii societăţii.

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara