ANUNŢ

S.C. RECONS S.A. ARAD prin Consiliul de Administraţie, organizează selectia dosarelor în vederea numirii directorului general al SC RECONS SA Arad în aplicarea prevederilor OUG nr. 109/2011

1. Pot candida pentru functia de director general, persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii :

Conditii generale :
– experienta in activitatea de administrare/management a/al unor intreprinderi publice profitabile sau a/al unor societati comerciale profitabile in domeniul de activitate al societatii comerciale
– are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand spatiului Economic European si domiciliul in Romania
– cunoaste limba romana, scris si vorbit
– are varsta minima reglementata de prevederile legale
– indeplineste conditiile de studii si dupa caz de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor functiei

Conditii speciale :
– studii superioare absolvite cu diploma de licenta,
– studii postuniversitare de masterat cu diplomă de master,
– specialitatea studiilor: construcţii civile,industriale şi agricole,
– cunoştinţe în domeniul calculatoarelor certificate,
– experienta in domeniu: vechime minima in construcţii civile de 10 ani si vechime minima in functii de conducere de 3 ani.
– nu pot fi directori generali persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare .

2. Criteriile de selectie a candidatilor pentru functia de director general:

– numirea si revocarea directorului general se face exclusiv de catre consiliul de administratie,
– delegarea conducerii societatii se va face prin decizie a consiliului de administratie,
– drepturile si obligatiile directorului general vor fi prevazute prin contractul de mandat, semnat intre consiliul de administratie si directorul general,
– decizia de delegare a conducerii si contractul de mandat se vor intocmi conform prevederilor Hotararii Consiliului Local nr. 382/2007, cu modificarile si completarile ulterioare
– directorul general este acea persoana careia i-au fost delegate atributiile de conducere a societatii
– directorul general va fi responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respecatarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor

– in termen de 90 de zile de la numire, directorul general elaboreaza si prezinta consiliului de administratie un plan de management pe durata mandatului si pentru primul an de mandat, cupinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta, stabilite in contractul de mandat
– numirea directorului general se face de catre consiliul de administratie la recomandarea comitetului de nominalizare,
– propunerile de candidati pentru functia de director general se vor face in baza unei selectii prealabile a candidatilor, efectuata de catre comitetul de nominalizare si remunerare,
– comitetul de nominalizare si remunerare va fi asistat in procesul de selectie, de un expert independent, persoana fizica sau juridica, specializata in recrutarea resurselor umane
– propunerile de candidati pentru functia de director general vor fi supuse votului administratorilor, in sedinta consiliului de administratie,
– director general va deveni acea persoana, care cumuleaza cele mai multe voturi din partea administratorilor, membri ai consiliului de administratie .

3. Candidatii pentru functia director general trebuie sa indeplineasca conditiile impuse la pct. 1, mai sus mentionat.

In acest sens candidatii pentru functia director general, vor depune pană la data de 29 octombrie 2012, ora 16,00, la registratura societatii SC RECONS SA Arad SA, cu sediul in Municipiul Arad, Calea Iuliu Maniu FN, urmatoarele acte:
– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz,
– copiile documentelor din care sa ateste nivelul studiilor si ale altor documente care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice,
– copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor,
– adeverinţă din care rezultă că este apt medical,
– declaratie pe proprie raspundere din partea candidatului că nu solicită locuinţă de serviciu de la societate şi nici decontarea cheltuielilor de transport de la şi până la adresa de reşedinţă în cazul când nu locuieşte în Municipiul Arad.
– cazier judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere prin care candidatul va confirma ca nu se afla intr-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ori ca nu a suferit o condamnare pentru o infractiune legata de conduita profesionala (modelul declaratiei este atasat),
– curriculum vitae (format european),
-declaratie pe proprie raspundere care sa confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie, precum si de a se putea verifica informatiile furnizate (modelul declaraţiei este atasat) .

Comitetul de nominalizare si remunerare numit prin decizia Consiliului de Administraţie nr. 9 din 15.10.2012