HOTĂRÂREA Nr.  16 din 24 septembrie 2019 a Adunării Generale  a Acţionarilor S.C. RECONS S.A.

  Având în vedere:

– faptul că Municipiul Arad are calitate de acționar unic al S.C. RECONS S.A., deţinând un număr de 410.719 acţiuni nominative, a câte 3,45 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social, cu o valoare de 1.416.980,55 lei,

– Procesul – verbal al ședinței A.G.A. din data de 24 septembrie 2019.

Adunarea Generală  a Acţionarilor S.C. RECONS S.A. Arad, întrunită în ședință  la data de 24 septembrie 2019, la sediul societăţii, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv al S.C. RECONS S.A. actualizat, adoptă prezenta

             H O T Ă R Â R E

Art. 1 Se aprobă propunerea de tarife și nota de fundamentare pentru  utilizarea Zonelor de Agrement- Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, pentru perioada 2020 -2024, urmănd a se înainta spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 2  Se ia act de Hotărârea nr. 441 din 22 august 2019 emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad, privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad la SC RECONS SA, astfel:

(1) Se revocă mandatul de reprezentare în Adunarea Generală a Acționarilor la SC RECONS SA a domnului Bulbuc Ionel

(2) Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la SC RECONS SA, doamna Tabuia Roxana, consilier local.

(3) Reprezentantul în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC RECONS SA Arad își va exercita mandatul în conformitate cu contractul de reprezentare aprobat prin Hotărârea nr. 313/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad, care se completează cu dispozițiile legislative în vigoare.

Art. 3 Se ia act de stadiul actual al D.A.L.I. privind „ Reparație capitală Stație de sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente.

Art. 4 (1) Se aprobă închirierea spațiului situat în Arad, str. Lungă FN, în suprafață de 10 mp. către  Filip Aneta Beatrice P.F.A.

                       (2) Prețul de închiriere – chiria – pentru folosirea spațiului închiriat este de 1 euro/mp./lună+TVA.

                       (3) Termenul de închiriere a spațiului este de la data de 25 septembrie 2019,  până la data de 25 septembrie 2021, adică de doi ani.

 Art. 5 Se aprobă solicitarea SC Mineralia SRL privind amplasarea unei  firme luminoase la spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73A, ap. 17, închiriat în baza contractului de închiriere nr.113 din 01 februarie 2018, după obținerea tuturor acordurilor și aprobărilor legale de la Primăria Municipiului Arad.

Art.  6  Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul societăţii şi comunicată:

– Primăriei Municipiului Arad – Biroul societăţi comerciale, monitorizarea serviciilor de utilităţi publice;

– Serviciilor şi compartimentelor interesate din cadrul societății.

Preşedintele  Consiliului de Administraţie,               Secretarul  Adunării Generale a Acționarilor,

Jr. Vasii Vasile                                                       Ec. Ardelean Cornelia