Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad,

Având în vedere:

– convocatorul nr.               /20.09.2019;

în temeiul art. 142 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 – Legea societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 din Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A., CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. RECONS S.A., întrunit la sediul societăţii, emite prezenta

D E C I Z I E :

Art. 1  Se avizează propunerea de tarife și nota de fundamentare pentru  utilizarea Zonelor de Agrement- Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, pentru perioada 2020 -2024, urmănd a se înainta spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 2 Se ia act de Hotărârea nr. 441 din 22 august 2019 emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad, privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad la SC RECONS SA, astfel:

(1) Se revocă mandatul de reprezentare în Adunarea Generală a Acționarilor la SC RECONS SA a domnului Bulbuc Ionel

(2) Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la SC RECONS SA, doamna Tabuia Roxana, consilier local municipal.

(3) Reprezentantul în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC RECONS SA Arad își va exercita mandatul în conformitate cu contractul de reprezentare aprobat prin Hotărârea nr. 313/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad, care se completează cu dispozițiile legislative în vigoare.

Art. 3 Se respinge schimbarea încadrării salariatului Popa Nicolae din funcția de inspector exploatare trafic în funcționar administrativ

Art. 4 Se ia act de stadiul actual al D.A.L.I.  privind „ Reparație capitală Stație de sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente.

Art. 5 Se convoacă şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor S.C. RECONS S.A. în data de 24 septembrie 2019, orele 14,30 cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea tarifelor pentru utilizarea Zonelor de Agrement – Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, în perioada 2020 – 2024.
  2. Hotărârea nr. 441 din 22 august 2019 emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad, privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad la SC RECONS SA.
  3. Informare privind D.A.L.I. „ Reparație capitală Stație de sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente.”
  4. Cererea nr. 3535 din 08 august 2019 emisă de dna. Filip Aneta Beatrice privind spațiul situat în Arad, str. Lungă FN.
  5. Cererea nr. 4151 din 16 septembrie 2019 emisă de dl. Drăgănescu Cornel Niculaie, administrator al SC Mineralia SRL privind amplasarea unei firme luminoase la spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73A, ap. 17.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  25 septembrie 2019, ora 14,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

            Art. 6  Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul societăţii şi comunicată:

– Primăriei Municipiului Arad – Biroul societăţi comerciale, monitorizarea serviciilor de utilităţi publice;

– Serviciilor şi compartimentelor interesate din cadrul societății.

Preşedintele  Consiliului de Administraţie,                  Secretarul Consiliului de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile                                                             Ec. Ardelean Cornelia