CONVOCATOR

 

Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 28.03.2019, orele 11,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

 

              ORDINE  DE  ZI

 

 1. Aprobarea recomandării Comitetului de Audit privind auditorul financiar al societății.
 2. Prezentarea rezultatelor Inventarierii la sfârşitul anului 2018 şi aprobarea propunerilor de casare.
 3. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale directorului general pentru lunile iulie – decembrie 2018, conform contractului de mandat nr. 2655 din 05.07.2017.
 4. Avizarea tarifelor pentru lucrările prestate către terți în conformitate cu prevederile art. 7, alin. 2, din instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, secțiunea 1,, Influența dominantă”.
 5. Spațiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă FN.
 6. Adresa nr. 14582 din 27 februarie 2019 emisă de Municipiul Arad, Direcția Patrimoniu, Serviciul Evidență Inventar și Gestiune, Administrativ, privind parcul auto al societății.
 7. Adresa Compartimentului Contencios Juridic privind dosarul nr. 4541/108/2017 aflat la Curtea de Apel Timișoara, reclamant dl. Heim Iuliu Antoniu Francisc.
 8. Aprobarea documentației de atribuire ajutor de minimis.
 9. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 28.03.2019, orele 13,00 cu următoarea ordine de zi:
 10. 1. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
 11. Aprobarea gradului global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat pentru membrii consiliului de administrație, pentru anul 2018.
 12. Spațiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă FN.

 

 

 1. Aprobarea tarifelor pentru lucrările prestate către terți în conformitate cu prevederile art. 7, alin. 2, din instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, secțiunea 1,, Influența dominantă”.
 2. Adresa nr. 14582 din 27 februarie 2019 emisă de Municipiul Arad, Direcția Patrimoniu, Serviciul Evidență Inventar și Gestiune, Administrativ privind parcul auto al societății.
 3. Solicitarea S.C. MINERALIA S.R.L. privind închirierea unui panou publicitar.
 4. Informare privind documentația de atribuire ajutor de minimis.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale  a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de      29.03.2019, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

 

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile