CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 29.11.2017, orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Reanalizarea în vederea avizării a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, rectificat, ca urmare a adresei nr. 71984 din 13.11.2017 emisă de Municipiul Arad, Direcția Comunicare, Serviciul Societăți Comerciale, înregistrată la S.C. RECONS S.A cu nr. 4149/16.11.2017.

2. Avizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru contractul de mandat al directorului general, anexă la contractul de mandat nr. 2869/09.09.2016, programate pentru anul 2017.

3. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale directorului general pentru lunile ianuarie – iunie 2017, conform contractului de mandat nr. 2869/09.09.2017.

4. Adresa nr. 49478 din 09.10.2017 emisă de Municipiul Arad, înregistrată la S.C RECONS S.A. cu nr. 4120 din 14.11.2017 privind modificarea tarifelor pentru utilizarea zonelor de agrement Ștrand Neptun și Patinoarul Municipal Arad.

5. Reorganizarea statului de funcții al S.C. RECONS S.A.

6. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 29 noiembrie 2017, orele 14,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, rectificat.

2. Aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru contractul de mandat al directorului general, anexă la contractul de mandat nr. 2869/09.09.2016,  programate pe anul 2017.

3. Solicitarea SC GENESYS MEDICAL CLINIC SRL privind spațiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34.

4. Solicitarea SC RO – SERVICE INTERNAȚIONAL SRL privind spațiul comercial situat în Arad, str. Pionierilor nr. 44, bl. 81, ap. 18.

5. Solicitarea D-nei Marina Mariana Cornelia privind spațiul de locuit situat în Arad, Bd. Dragalina nr. 18, ap. 25.

6. Solicitarea Dl-ui  Radița Petru privind spațiul de locuit – ap. 12 situat în Arad, str. Liviu Rebreanu nr. 92-98, bl. 100.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  04.12.2017, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedintele  Consiliului de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile