CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă  şedinţa a Consiliului de Administraţie în data de 28.12.2016, orele 13,30 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Prelungirea duratei mandatului directorului general provizoriu pentru o durată de 2 (două) luni.

2. Adresa Compartimentului Contencios Juridic, Biroului Resurse Umane şi a Biroului Financiar Contabilitate referitor la posibilitatea compensării în bani a concediilor de odihnă neefectuate ale directorului general al societăţii.

3. Adresa nr. 83475 din 20.12.2016 emisă de Municipiul Arad, înregistrată la S.C RECONS S.A. cu nr. 4154 din 21.12.2016 privind R.O.F. a parcărilor de reşedinţă din Municipiul Arad şi R.O.F. a sistemului de parcare cu plată în Municipiul Arad.

4. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor în data de 28 decembrie  2016, orele 14,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii, cu încă două luni.

2. Adresa nr. 83475 din 20.12.2016 emisă de Municipiul Arad, înregistrată la S.C RECONS S.A. cu nr. 4154 din 21.12.2016 privind R.O.F. a parcărilor de reşedinţă din Municipiul Arad şi R.O.F. a sistemului de parcare cu plată în Municipiul Arad.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  29 decembrie 2016, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

5. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara