CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 28 noiembrie 2014, orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Analiza economică privind creşterea veniturilor pentru Serviciul zone de agrement.

2. Aprobarea procedurilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

3. Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014.

4. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara