Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 28.02.2018, orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

                    ORDINE  DE  ZI

1. Avizarea Proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli al S.C. RECONS S.A., pentru anul 2018.

2. Avizarea planului de investiţii cu finanțare din surse de la bugetul local, pentru anul 2018.

3. Prezentarea planului anual de formare profesională a personalului societăţii pentru anul 2018.

4. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la contractul de mandat al directorului general.

5. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale directorului general pentru lunile iulie – decembrie 2017, conform contractului de mandat nr. 2655 din 05.07.2017.

6. Adresa nr. 488 din 22.02.2018 emisă de  Compartimentul Contencios Juridic privind Decizia Civilă nr. 7748 – definitivă a Curții de Apel Timișoara.

7. Adresa nr. 494 din 22.02.2018 emisă de conducerea societății privind depozitul bancar.

8. Adresa nr. 401 din 22.02.2018 emisă de conducerea societății privind acordarea unei sume din fondul social constituit conform legii, pentru acoperirea unor cheltuieli în cazul unor boli grave, pentrru salariata Dîrlea Dorina.

9. Cererea nr. 326 din 05.02.2018 privind spațiul de depozitare situat în Arad, str. Lunga FN.

10. Solicitarea Sindicatului Libertatea din cadrul SC RECONS SA privind posibilitatea acordării, din fondul social constituit, de tichete cadou, angajatelor societății cu ocazia zilei de 8Martie.

11. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 28 februarie 2018, orele 14,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. RECONS S.A. pentru anul 2018.

2. Aprobarea gradului global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat pentru membrii consiliului de administrație, pentru anul 2017.

3. Înființarea unui punct de lucru ambulant.

4. Adresa nr. 477 din 22.02.2018 emisă de conducerea societății privind restanța la chirie pentru apartamentul nr. 7, situat în Arad, str. Liviu Rebreanu bl. 100, chiriaș domnul Bezrodnai Mihai.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  01.03.2018, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedintele  Consiliului de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile