CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 26.08.2014, orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta ale directorului general pentru perioada ianuarie – iunie 2014, conform contractului de mandat nr. 1062/12.11.2012.

2. Prezentarea si avizarea raportărilor contabile la 30.06.2014.

3. Raportul conducerii societăţii privind activitatea economico – financiară la 30.06.2014.

4. Referatul nr. 911/19.08.2014 al conducerii societăţii privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei societăţii prin înfiinţarea compartimentului de audit public intern şi unui post de economist pentru audit public intern.

5. Referatul nr. 916/19.08.2014 al conducerii societăţii privind transformarea postului de ,, revizor de gestiune ,, în controlor revizor financiar şi a postului de contabil în economist.

6. Referatul nr. 917/19.08.2014 al conducerii societăţii privind transformarea postului de secretar – dactilograf din cadrul Compartimentului Resurse Umane, în funcţionar administrativ.

7. Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014.

8. Constituirea comitetului de nominalizare şi remunerare în cadrul Consiliului de administraţie.

9. Constituirea comitetului de audit în cadrul Consiliului de administraţie.

10. Analiza situaţiei financiare şi administrative la Ştrandul ,, Neptun ”.

11. Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.

2. Analiza notificării nr. 15/07.07.2014 depusă în temeiul Legii nr. 10/2001 de către Biroul Executorului Judecătoresc Dobre Dacian Mihai pentru imobilul terem înscris în CF nr. 9738 Arad în suprafaţă de 7.350 mp. situat în Arad, str. Lungă FN.

3. Analiza modului de închiriere a spaţiilor din  Ştrandul ,, Neptun ”.

12. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara