CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, convoacă şedinţa Consiliul de Administraţie în data de 26.04.2013, orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Însuşirea raportului administratorilor cu privire la exerciţiul financiar pe anul 2012;

2. Prezentarea raportului Comisiei de cenzori pe anul 2012;

3. Prezentarea şi avizarea Bilanţului contabil  – Contul de profit şi pierdere la 31.12.2012;

4. Prezentarea şi avizarea repartizării profitului net aferent exerciţiului financiar pe anul 2012;

5. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedintele  Consiliului de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara