CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă  şedinţa extraordinară a Consiliului de Administraţie în data de 25.11.2016, orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Analiza activităţii economico financiare la 30.09.2016

2. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale directorului general pentru lunile iulie – septembrie 2016, conform contractului de mandat nr. 1062/12.11.2012 al directorului general.

3. Adresa nr. 71065 din 28 octombrie 2016, înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 3366 din 31 octombrie 2016 privind preluarea în custodie, cu titlu gratuit, pentru o durată de 5 (cinci) ani, a unor panouri temporare de informare.

4. Raport privind activitatea  Controlului Financiar de Gestiune pentru perioada iulie – octombrie 2016.

5. Informare cu privire la măsurile necesare în vederea deschiderii Patinoarului Municipal Arad.

6. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara