CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, convoacă şedinţa Consiliul de Administraţie în data de 25.10.2013, orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale directorului general pentru luna septembrie 2013, conform contractului de mandat nr. 1062/12.11.2012.

2. Analiza activităţii Şantierului de construcţii- reparaţii pe trim. III  2013.

3. Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor.

4. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

 

Preşedinte  Consiliului de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara