Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 25.05.2017 orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Prezentarea şi avizarea  situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar 2016.

2. Avizarea acoperirii pierderilor contabile din anii precedenţi.

3. Raportul Administratorilor pentru anul 2016 în vederea înaintării la Adunarea Generală a Acţionarilor pentru aprobare şi descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie şi a directorului general

;….citește mai mult aici….

4. Prezentarea Raportului Auditorului statutar pentru anul 2016;

5. Raportul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru anul 2016.

6. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale directorului general pentru luna decembrie 2016, conform contractelor de mandat nr. 1062/12.11.2012 şi nr. 2869/09.09.2016.

7. Completare ordine de zi a sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor din 25.05.2017, cu următoarele puncte:

1. Solicitarea S.C. BRIM CARGO SRL privind închirierea unui spațiu de parcare la sediul SC RECONS SA, pentru două autoutilitare.

2. Solicitarea SC RAMONA SRL privind spațiul comercial situat în Arad, Bd. Revoluției nr. 4, bl. 4, ap. 13, parter.

3. Solicitarea nr. 1975 din 10 mai 2017 emisă de av. Stoian Madona Maria privind prelungirea termenului prevăzut în contractul de asistență juridică.

8. Adresa nr. 1940 din 18 mai 2017 emisă de Compartimentul Contencios Juridic și Biroul Resurse Umane referitor la contestația depusă de salariata societății, dna. Popa Angela.

9. Solicitarea nr. 1975 din 10 mai 2017 emisă de av. Stoian Madona Maria privind prelungirea termenului prevăzut în contractul de asistență juridică.

10. Raportul programului de control financiar de gestiune pentru perioada octombrie 2016 – martie 2017.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile