CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, convoacă şedinţa Consiliul de Administraţie în data de 25.03.2014, orele 13,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Analiza situaţiei debitelor şi creanţelor la 31.12.2013;

2. Propunerea spre aprobare AGA de înfiinţare a 2(două) puncte de lucru în Municipiul Arad.

3. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

 

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara