CONVOCATOR 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 24.09.2015, orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Analiza situaţiei debitelor şi creanţelor la 31.08.2015.

2. Solicitarea directorului general al societăţii privind concediul de odihnă aferent anului 2015.

3. Analizarea cererii S.C. ALGLASS S.R.L. privind situaţia spaţiului comercial situat în Arad, P-ţa Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter.

4. Prezentarea referatului comitetului de audit privind selecţionarea auditorului financiar pentru auditarea situaţiilor financiare anuale şi fixarea duratei minime a contractului.

5. Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor în data de 24 septembrie 2015, orele 14,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Analizarea cererii S.C. ALGLASS S.R.L. privind situaţia spaţiului comercial situat în Arad, P-ţa Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter.

2. Cererea SC Telekom Romania Communications SA privind prelungirea termenului de închiriere  şi reducerea chiriei lunare pentru spaţiile comerciale situate în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73/A, ap. 18 şi Bd. Revoluţiei nr. 8, bl. 8, ap.25

3. Numirea auditorului financiar pentru auditarea situaţiilor financiare anuale şi fixarea duratei minime a contractului, în baza referatului comitetului de audit privind selecţionarea auditorului financiar.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în  conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 25.09.2015, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

6. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara