CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 23 decembrie 2014, orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Analiză şi propuneri manageriale pentru creşterea veniturilor pentru Serviciul zone de agrement.

2. Programul Consiliului de administraţie pe anul 2015.

3. Aprobarea planului de investiţii pentru anul 2015.

4. Prezentarea şi avizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2015.

5. Adresa nr. 1630/08 decembrie 2014 emisă de doamna Ciunta Teodora domiciliată în Curtici, str. Oltului nr. 4 privind reeşalonarea datoriei.

6. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara