CONVOCATOR

    Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 22 aprilie 2016, orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Prezentarea adresei nr. 17296/T2/15.03.2016 emisă de Municipiul Arad, înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 867/15.03.2016. privind Ştrandul Neptun Arad.

2. Prezentarea raportului Controlului Financiar de Gestiune la 31.03. 2016.

3. Prezentarea adresei nr. 1153 din 07 aprilie 2016 emisă de Curtea  de Conturi a României, Camera de Conturi Arad către Consiliul de Administraţie al S.C. RECONS S.A. Arad şi informarea Biorului de Avocatură Stoian Madona Maria privind măsurile luate.

4. Prezentarea procesului verbal de deschidere a ofertelor privind scoaterea la vânzare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar, în baza deciziei nr. 8 din data de 10 martie 2016 a Consiliului de Administraţie.

5. Prezentarea procedurii operaţionale de control intern privind activitatea de control financiar preventiv propriu.

6. Informare privind restanţierii la utilităţi în Ştrandul Neptun şi stadiul aplicării măsurilor dispuse prin decizia nr. 8 din 21 aprilie 2015 a Consiliului de Administraţie.

7. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor societăţii în data de    22.04.2016, orele 14,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Solicitarea S.C. Windows Distribution S.R.L. privind spaţiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă F.N.

2. Solicitarea S.C. Thaibau Construct SRL privind închirierea, cesionarea spaţiului comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73/A, ap. 18.

3. Prezentarea adresei nr. 17296/T2/15.03.2016 emisă de Municipiul Arad, înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 867/15.03.2016. privind Ştrandul Neptun Arad.

4. Prezentarea informării Biroului de avocatură Stoian Madona Maria cu privire la măsurile luate ca urmare a deciziei Curţii de Conturi a României, Camera de Conturi Arad.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în  conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 25.04.2016, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

8. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor societăţii în data de    18.05.2016, orele 14,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar 2015.

2. Raportul administratorilor pentru anul 2015, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie şi a directorului general pentru anul 2015;

3.  Raportul Auditorului statutar pentru anul 2015;

4.  Raportul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru anul 2015.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  19.05.2016, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

9. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Serviciului Societăţi Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara