CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 21.08.2015, orele 10,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Avizarea proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli rectificat al SC RECONS SA pentru anul 2015.

2. Aprobarea planului de investiţii rectificat pe anul 2015.

3. Analiza realizării programului de investiţii la 30.06.2015.

4. Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor în data de 21 august 2015, orele 11,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Proiectului de Buget de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2015.

2.Analizarea cererii SC Bogdan Distribuţion Group SRL privind introducerea în contractul de închiriere a clauzei de preemţiune la cumpararea spaţiului comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu bl. 6/b, ap. 25.

3. Analizarea cererii SC Bogdan Distribuţion Group SRL privind reducerea chiriei lunare cu 100 euro, pentru spaţiul comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu bl. 6/b, ap. 25.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în  conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 24.08.2015, ora 12,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

5. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara