CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 21.05.2015, orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Prezentarea şi avizarea Bilanţului contabil al societăţii – Contul de profit şi pierdere la 31.12.2014;

2. Însuşirea Raportul administratorilor pentru anul 2014, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie şi a directorului general pentru anul 2014.

3. Prezentarea Raportului Auditorului statutar pentru anul 2014;

4. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale directorului general pentru luna decembrie 2014, conform contractului de mandat nr. 1062/12.11.2012.

5. Avizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru contractul de mandat al directorului general, programate pe anul 2015.

6. Analiza rezultatelor licitaţiei publice privind atribuirea serviciilor la Ştrandul Neptun şi Patinoar.

7. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara