CONVOCATOR

    Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 21 ianuarie 2016, orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Avizarea proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC RECONS SA pentru anul 2016.

2. Aprobarea planului anual de formare profesională pentru anul 2016.

3. Aprobarea organigramei societăţii.

4. Avizarea variantei modificate a Regulamentului de organizare şi funcţionare a zonelor de agrement.

5. Activitatea Controlului Financiar de Gestiune pentru anul 2015.

6. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Serviciului Societăţi Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara