Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă  şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 20 aprilie 2017, orele 13,30 la sediul societăţii, cu următoarea:
ORDINE  DE  ZI
1. Reanalizare spre avizare a proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2017.
2. Convocarea şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor în data de 20 aprilie 2017, orele 14,00 cu următoarea ordine de zi:
                       1. Numirea noului Consiliu de Administraţie.
                       2. Adresa nr. 62088/30 decembrie 2016 înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 1430 din 03 aprilie 2017 privind depozitarea spre păstrare a unor materiale necesare procesului electoral.
                      3. Solicitarea S.C. NORDBILIARD S.R.L. privind spaţiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73A, ap. 18.
În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  21.04.2017, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.
3. Numirea directorului general provizoriu.
4. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor societăţii în data de    25.05.2017, orele 14,00 cu următoarea ordine de zi:
                     1. Aprobarea situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar 2016.
                     2. Raportul administratorilor pentru anul 2016, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie şi a directorului general pentru anul 2016;
                     3.  Raportul Auditorului statutar pentru anul 2016;
                     4.  Raportul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru anul 2016.
În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  26.05.2017, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.
5. Diverse.
Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).
Preşedinte  Consiliul de Administraţie,
Ing. Popa Florica Mioara