CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 20 ianuarie 2015, orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Avizarea proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC RECONS SA pentru anul 2015.

2. Aprobarea planului de investiţii pentru anul 2015.

3. Activitatea Controlului Financiar de Gestiune pentru anul 2014.

4. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara