CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, convoacă şedinţa Consiliul de Administraţie în data de 19.06.2013, orele 13,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

 1. Analiza activităţii societăţii  la 31.05.2013;

2. Avizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă a directorului general şi înaintarea lor spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor.

3. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

 

Preşedintele  Consiliului de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara