CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 18 mai 2016, orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Prezentarea şi avizarea  situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar 2015.

2. Însuşirea Raportului administratorilor pentru anul 2015, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie şi a directorului general pentru anul 2015;

3. Prezentarea Raportului Auditorului statutar pentru anul 2015;

4. Raportul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru anul 2015.

5. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale directorului general pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2015, conform contractului de mandat nr. 1062/12.11.2012.

6. Completare ordine de zi a sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor din 18.05.2016.

7. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Serviciului Societăţi Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara