CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 17.12.2015, orele 13,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Analizarea propunerii  Proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016;

2. Prezentarea Programului  Consiliului de administraţie pe anul 2016;

3. Prezentarea listei de investiţii pe anul 2016.

4. Avizarea programului privind Obiectivele si criteriile de performanţă  la contractul de mandat  al directorului general al S.C. Recons SA, ca urmare a rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015.

5. Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor în data de 17 decembrie 2015, orele 14,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea programului privind Obiectivele si criteriile de performanţă  la contractul de mandat  al directorului general al S.C. Recons SA, ca urmare a rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015.

2. Cererea SC RO SERVICE INTERNAŢIONAL SRL privind prelungirea termenului de închiriere  şi menţinerea reducerii chiriei lunare pentru spaţiul comercial situat în Arad, str. Pionierilor nr. 44, bl. 81a, ap. 18.

3. Analizarea adresei nr. 4951 din 03.11.2015 emisă de Municipiul Arad privind schimbul de terenuri situate în Arad, str. Clujului nr. 6-8 şi str. Lungă FN, şi preluării cu plată a terenului din str.Mucius Scaevola nr. 11 proprietate SC Recons SA către Municipiul Arad care este proprietar pe clădirea unde îşi desfăşoară activitatea Direcţia Venituri.

4. Cererea S.C. THAIBAU CONSTRUCT S.R.L. privind spaţiul comercial situat  în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82, sc. A, ap. 17.

5. Solicitarea West TV Regional pentru o colaborare.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în  conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 18.12.2015, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

6. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale, monitorizare serviciilor de utilităţi publice din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara