CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă  şedinţa ordinară a Consiliului de Administraţie în data de      17.10.2016, orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Rechemarea din concediul de odihnă a directorului general si mandatarea semnarii tuturor documentelor ce stau la baza întocmirii dosarului de credit precum şi a contractului de credit.

   2. Analizarea accesarii unui credit in suma de maxim 350.000 lei in vederea punerii in aplicare a  H.C.L.M. nr. 319 din 05 octombrie 2016 privind trecerea cu plată a terenului în suprafaţă de 7.447 mp., situat în Arad, str. Mucius Scaevola, nr. 11, din patrimoniul S.C. RECONS S.A. Arad în domeniul public al Municipiului Arad .

 3. Analizarea posibilitatii ipotecarii imobilului situat în Arad, P-ţa Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter, in vederea accesarii creditului in suma de maxim  350.000 lei. în favoarea băncii creditoare.

4. Aducerea la cunostinta  a H.C.L.M. nr. 279 din 25 august 2016 privind aprobarea scrisorilor de aşteptări ale autorităţii publice tutelare pentru societăţile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

   5. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor în data de 17 octombrie 2016, orele 13,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea H.C.L.M. nr. 319 din 05 octombrie 2016 privind trecerea cu plată a terenului în suprafaţă de 7.447 mp., situat în Arad, str. Mucius Scaevola, nr. 11, din patrimoniul S.C. RECONS S.A. Arad în domeniul public al Municipiului Arad precum si a contractării unei linii de credit cu sau fără ipotecă, în sumă de maxim 350.000 lei, pentru achitarea obligaţiilor restante şi curente la Bugetul Local şi  Bugetul de Stat.

2.Aprobarea inscrierii ipotecii in favoarea băncii creditoare, asupra  imobilului situat în Arad, P-ţa Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter, pentru contractarea  creditului in suma de 350.000 lei.

3. Numirea persoanei împuternicite pentru semnarea documentelor ce stau la baza întocmirii dosarului şi a contractului de credit.

4. Însuşirea H.C.L.M. nr. 279 din 25 august 2016 privind scrisorile de aşteptări ale autorităţii publice tutelare pentru societăţile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

5. Prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul comercial situat în Arad, P-ţa Spitalului  nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter, – spaţiul C, închiriat la S.C. Genesys Medical Clinic S.R.L.

6. Prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul comercial situat în Arad, P-ţa Spitalului  nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter, – spaţiul B, închiriat la S.C. Arena Moda  S.R.L.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 18 octombrie 2016, ora 13,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

6. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro)

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara