CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de  16.05.2014, orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Prezentarea şi avizarea Bilanţului contabil  – Contul de profit şi pierderi la 31.12.2013;

2. Însuşirea Raportul administratorilor pentru anul 2013, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie şi a directorului general pentru anul 2013.

3. Prezentarea Raportului  Comisiei de cenzori pe anul 2013.

4. Avizarea repartizării profitului net realizat în exerciţiul financiar 2013.

5. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale directorului general pentru luna noiembrie şi decembrie 2013, conform contractului de mandat nr. 1062/12.11.2012.

6. Avizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru contractul de mandat al directorului general, programate pe anul 2014.

7. Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor cu următoarea ordine de zi:

1) Aprobarea bilanţului contabil al societăţii şi a contului de profit şi pierdere la 31.12.2013;

2) Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2013, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie şi a directorului general pentru anul 2013;

3) Aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2013;

4) Aprobarea repartizării profitului net realizat în exerciţiul financiar 2013.

5) Aprobarea criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru contractul de mandate al directorului general, aferente anului 2014.

6) Cererea SC West Triangle Group SRL privind subînchirierea unei suprafeţe din spaţiul comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu, bl. Z20/b, ap. 34.

7) Cererea SC Ramona SRL privind prelungirea termenului de închiriere şi reducerea chiriei lunare pentru spaţiul comercial situat în Arad, Bd. Revolutiei nr. 4, bl. 4, ap. 13, parter.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 19. 05.2014, ora 13,00 la sediul societăţii situat în Arad, Bd. Iuliu Maniu FN.

8. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

                                                                                                                 Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

                                                                                                                             Ing. Popa Florica Mioara