CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, convoacă şedinţa Consiliul de Administraţie în data de 15.01.2014, orele 14,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Prezentarea şi avizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2014.

2. Aprobarea Organigramei societăţii şi a statului de funcţii pentru anul 2014.

3. Prezentarea planului anual de formare profesională pentru anul 2014.

4. Convocare Adunare Generală a Acţionarilor.

5. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

 

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara