CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă  şedinţa extraordinară a Consiliului de Administraţie în data de 14.12.2016, orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Avizarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016, rectificat.

2. Prezentarea H.C.L.M. Arad nr. 418 din 22 noiembrie 2016 privind unele măsuri în vederea selecţiei membrilor consiliilor de administraţie pentru societăţile comerciale care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipal Arad.

3. Opinia comitetului de nominalizare şi remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., cu privire la adresa nr. 79404 din 06 decembrie 2016 emisă de Municipiul Arad, înregistrată la S.C. RECONS S.A Arad cu nr. 3844 din 06 decembrie 2016, privind proiectul componentei iniţiale a planului de selecţie a membrilor consiliului de administraţie.

4. Asigurarea de răspundere civilă a membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. Arad.

5. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor în data de 14 decembrie 2016, orele 13,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016, rectificat.

2. Prezentarea H.C.L.M. Arad nr. 418 din 22 noiembrie 2016 privind unele măsuri în vederea selecţiei membrilor consiliilor de administraţie pentru societăţile comerciale care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipal Arad.

3. Solicitarea S.C. Info Arq Media S.R.L. privind propunerea de colaborare în vederea oferirii serviciilor de publicitate, în schimbul a 6 locuri de parcare.

4. Solicitarea Asociaţiei Centrul Judeţean de Voluntariat Arad privind propunerea de colaborare pentru prestarea serviciilor de publicitare şi parteneriat în cadrul proiectelor desfăşurate în cadrul asociaţiei.

5. Solicitarea S.C. Bogdan Distribuţion Group S.R.L. privind reducerea chiriei spaţiului comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu bl. 16b, ap. 25.

6. Informare cu privire la ofertele depuse pentru închiriere prin licitaţie publică a spaţiului comercial situat în Arad, P-ţa Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter, spaţiul A, solicitare prelungire contract.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 15 decembrie 2016, ora 13,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

6. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara