CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 14.10.2014, orele 13,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Analiza economico- finanaciară la 30.09.2014 a Ştrandului „Neptun”.

2. Analiza Hotărârii nr.278 din 30.09.2014 emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad şi punerea ei în aplicare.

3. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii prin înfiinţarea Serviciului de administrare, întreţinere şi exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad şi a biroului ridicări vehicule.

4. Completarea regulamentului de organizare şi a regulamentului de ordine interioară a societăţii cu regulamentele Serviciului Ştrand Neptun,Patinoar şi a Serviciului de parcări şi ridicări vehicului

5.  Înfiinţarea punctului de lucru în Calea Aurel Vlaicu bl.Z20/B, ap.34, parter.

6. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Analizarea Hotărârii nr nr.278 din 30.09.2014 emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad şi punerea în aplicare a acesteia.

2. Aprobarea înfiinţării punctului de lucru în Calea Aurel Vlaicu bl.Z20/B, ap.34,parter.

3. Analizarea adresei nr.1137 din 01 octombrie 2014 emisă de A.N.A.F. privind raportul de audit al situaţiei financiare pentru anul 2013.

4. Revocarea din funcţie a cenzorilor şi a cenzorilor supleanţi ai societăţii.

5. Prezentare referatului comitetului de audit privind selecţionarea auditorului financiar pentru auditarea situaţiilor financiare anuale şi fixarea duratei minime a contractului.

6. Cererea SC Zambiluţa SRL privind reducerea chiriei lunare pentru spaţiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82/a, ap. 18 şi 19, parter.

7. Cererea SC Telekom Romania Communications SA privind prelungirea termenului de închiriere  pentru spaţiile comerciale situate în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73/A, ap. 18 şi Bd. Revoluţiei nr. 8, bl. 8, ap.25.

8. Cererea SC RO Service Internaţional SRL privind prelungirea termenului de închiriere pentru spaţiul comercial situat în Arad, str. Pionierilor nr. 44, bl. 81/a , ap. 18, parter  precum şi  reducerea chiriei lunare.

9. Cererea SC Mineralia SRL privind prelungirea termenului de închiriere pentru spaţiul comercial situat în Arad, Cal. Aurel Vlaicu nr. 60-76, bl. U6, ap. 19, parter.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 15.10.2014, ora 14,00 la sediul societăţii situat în Arad, Bd. Iuliu Maniu FN.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara