CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 13.10.2015, orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Analizarea situatiei spaţiului comercial situat în Arad, P-ţa Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter in urma predarii lui de catre S.C. ALGLASS S.R.L..

2. Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor în data de 13 octombrie 2015, orele 13,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Analizarea situatiei spaţiului comercial situat în Arad, P-ţa Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter in urma predarii lui de catre S.C. ALGLASS S.R.L..

2. Numirea auditorului financiar pentru auditarea situaţiilor financiare anuale şi fixarea duratei minime a contractului, în baza referatului comitetului de audit privind selecţionarea auditorului financiar.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în  conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 14.10.2015, ora 13,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

3. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara