CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 10.06.2014, orele 13,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Analizarea Hotararilor nr. 146 si 147 din 30.05.2014 emise de  Consiliul Local al Municipiului Arad in vederea punerii in aplicare.

2. Raportul nr. 522/06.06.2014 al P.F.A. Uscat Maria privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru anul 2013 si pana la 31.05.2014

3. Adresa nr. 505/30.05.2014 a P.F.A. Uscat Maria  în calitate de reprezentant al Serviciului extern de securitate şi sănătate în muncă privind aprobarea achiziţionării unui număr de echipamente individuale de muncă.

4. Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Analizarea Hotararilor nr. 146 si 147 din 30.05.2014 emise de  Consiliul Local al Municipiului Arad in vederea punerii in aplicare.

2. Cererea SC West Triangle Group SRL privind aprobarea înregistrării sediului social al SC Unlimited Security SRL în spaţiul comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu, bl. Z20/b, ap. 34.

3. Cererea SC Haffer SRL privind prelungirea termenului de închiriere  pentru spaţiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73/a, ap. 18.

4. Cererea dl.-ui  Lazăr Remus domiciliat în Arad, str. Barbu Lăutaru bl. 35, ap. 5 privind închirierea unei căsuţe în incinta Ştrandului ,, Neptun ”.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 11.06.2014, ora 14,00 la sediul societăţii situat în Arad, Bd. Iuliu Maniu FN.

5. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara