CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 09.08.2017, orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE  DE  ZI

1. Analiza activităţii societăţii la 30.06.2017.

2. Prezentarea şi aprobarea raportărilor contabile la 30.06.2017.

3. Analizarea și aprobarea planului de administrare al S.C. RECONS S.A pentru mandatul 2017-2021.

4. Adoptarea codului de etică a consiliului de administrație.

5. Adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a S.C. RECON S.A. Arad.

6. Aprobarea planului de investiții cu finanțare din transferuri al S.C. RECONS S.A pentru anul 2017, cu modificarea planului anual de achiziții publice.

7.Avizarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată amenajate pe domeniul public al municipiului Arad.

8. Avizarea Regulamentului de organizare  și funcționare a parcărilor de reședință din municipiul Arad.

9. Avizarea Regulamentului de desfășurare a activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor sau remorcilor oprite și staționate neregulamentar a Serviciului Public Ridicări Vehicule.

10. Adresa serviciului parcări și ridicări vehicule privind achiziția unei mașini speciale pentru marcaje rutiere.

11. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 16 august 2017, orele 15,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare al consiliului de administrație.

2. Adresa nr. 2771 din 14 iulie 2017 emisă de Fundația ,, Nelu Aristide Dragomir ” privind spațiul situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82/a, ap. 17, parter.

3. Adresa nr. 2772 din 14 iulie 2017 emisă de Fundația ,, Nelu Aristide Dragomir ” privind eșalonarea la plată a debitului restant rezultat din chiria pentru spațiul situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82/a, ap. 17, parter.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  17.08.2017, ora 15,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile