CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 04.07.2014, orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Zonelor de agrement şi înaintarea acestuia Adunării Generale a Acţionarilor în vederea promovării spre aprobare în  Consiliului Local al Municipiului Arad.

2. Avizarea tarifelor pentru Zonele de agrement.

3. Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Avizarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Zonelor de agrement şi  promovarea acestuia în şedinţa de Consiliul Local al Municipiului Arad.

2. Aprobarea  tarifelor pentru Zonele de agrement.

4. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara