CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de vineri 03 aprilie 2015, orele 11,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Modificarea organigramei societăţii şi a grilei de salarizare având în vedere  adresa conducerii societăţii şi a Sindicatului Libertatea nr. 960 din 24 martie 2015.

2. Analiza caietelor de sarcini privind atribuirea contractelor de prestări servicii prin achiziţie publică directă la Ştrandul Neptun Arad şi Patinoarul artificial Arad.

3. Analiza situaţiei creanţelor şi datoriilor la data de 28 februarie 2015, conform referatului  Biroului Financiar Contabilitate nr. 943 din 23 martie 2015.

4. Raport de activiatea a Serviciului parcări şi ridicări vehicule la data de 28 februarie 2015, conform referatului nr. 1034 din 30.03.2015.

5. Analiza Raportului de control privind controlul situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat al UAT de către R.A. de interes local şi S.C. cu capital integral sau majoritar al UAT efectuat de Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Arad.

6. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro)

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara