CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 02.09.2016, orele 11,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Raport al Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. pentru mandatul 2012-2016.

2.  Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale directorului general pentru lunile ianuarie – iunie 2016, conform contractului de mandat nr. 1062/12.11.2012.

3. Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor în data de 02 septembrie 2016, orele 12,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Constatarea încetării mandatului Consiliului de Administraţie începând cu data de 04.09.2016.

2. Stabilirea numărului membrilor Consiliului de Administraţie conform O.U.G. 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016 şi a H.C.L.M. 278/2016.

3. Numirea administratorilor provizorii pentru un mandat de 4 (patru) luni cu posibilitate de prelungire până la 6 (şase) luni.

4. Stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie.

5. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. RECONS S.A. Arad aprobat prin Hotărârea nr.176 din 31 mai 2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad

6. Cererea de demisie a dl.-ui  Szabo Mihai Iosif în calitate de membru al Consiliului de Administraţie.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de        05 septembrie 2016, ora 12,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

4. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara