CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în
Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu
nr. J02/91/1996, convoacă de îndată şedinţa Consiliului de Administraţie în data de
19.10.2020, orele 13,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINEA DE ZI

1. Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC RECONS SA Arad
pentru anul 2020.
2. Convocarea de îndată a şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 19
octombrie 2020, orele 13,15 cu următoarea ordine de zi:
Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC RECONS SA
Arad pentru anul 2020.
În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în
conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de
20.10.2020, ora 13,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.
3. Diverse.
Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,
conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se
publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile