CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în
Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu
nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 17 februarie
2021, orele 10,00, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Raportul de follow – up nr. 485 din data de 27.01.2021 emis de către Curtea de
Conturi a României, Camera de Conturi Arad, privind acțiunea de verificare a modului de
ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 549 din 31.03.2015 emisă de
directorul Camerei de Conturi Arad.
2. Nota de fundamentare privind achiziția unei mașini cu cârlig pentru transport
containere (transcontainer) pentru Stația de soratre deșeuri reciclabile Arad.
3. Dispoziția nr. 159 din 22.01.2021 a Primarului Municipiului Arad, privind
exercitarea unor atribuții de către domnul Pruteanu Daniel – consilier la Serviciul
Dezvoltare Imobile în perioada exercitării mandatului de membru în Consiliul de
administrație al SC RECONS SA de către domnul Ignat Ioan – director executiv al
Direcției Dezvoltare și Întreținere.
4. Hotărârea nr. 37 din 21 ianuarie 2021 emisă de Consiliul Local al Municipiului
Arad, privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad la
societățile comerciale care nu au calitatea de operator regional sau local, la care
Municipiul Arad este acționar.
5. Hotărârea nr. 40 din 21 ianuarie 2021 emisă de Consiliul Local al Municipiului
Arad, privind aprobarea rectificării art. 5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Arad nr. 39/2020 și a încheierii actului adițional nr. 2 la contractul nr. 9848/10.02.2020
de concesiune a activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de sortare Arad.
6. Solicitarea domnului Chișcan Mihai Dan, chiriaș al spațiului comercial situat în
Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82/a, ap. 17, parter, privind modificarea contractului de
închiriere.
7. Adresa nr. 764 din 09.02.2021 emisă de doamna Bodea Ramona Flavia, privind
intenția de reziliere a contractului de închiriere pentru spațiul comercial situat în Arad,
Bd. Revoluției nr. 4, bl. 4, ap. 13.

2

8. Procedura operațională privind realizarea și întocmirea raportului de control
financiar de gestiune la nivelul societății.
9. Solicitarea Sindicatului Libertatea din cadrul SC RECONS SA privind
posibilitatea acordării din fondul social, de tichete cadou, angajatelor societății cu ocazia
zilei de 8 Martie.
10. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 17 februarie
2021, orele 11,00 cu următoarea ordine de zi:
1. Hotărârea nr. 37 din 21 ianuarie 2021 emisă de Consiliul Local al
Municipiului Arad, privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului
Arad la societățile comerciale care nu au calitatea de operator regional sau local, la care
Municipiul Arad este acționar.
2. Dispoziția nr. 159 din 22.01.2021 a Primarului Municipiului Arad,
privind exercitarea unor atribuții de către domnul Pruteanu Daniel – consilier la Serviciul
Dezvoltare Imobile în perioada exercitării mandatului de membru în Consiliul de
administrație al SC RECONS SA de către domnul Ignat Ioan – director executiv al
Direcției Dezvoltare și Întreținere.
3. Hotărârea nr. 40 din 21 ianuarie 2021 emisă de Consiliul Local al
Municipiului Arad, privind aprobarea rectificării art. 5 din Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Arad nr. 39/2020 și a încheierii actului adițional nr. 2 la contractul nr.
9848/10.02.2020 de concesiune a activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de
sortare Arad.
4. Solicitarea domnului Chișcan Mihai Dan, chiriaș al spațiului comercial
situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82/a, ap. 17, parter, privind modificarea
contractului de închiriere.
5. Adresa nr. 764 din 09.02.2021 emisă de doamna Bodea Ramona Flavia,
privind intenția de reziliere a contractului de închiriere pentru spațiul comercial situat în
Arad, Bd. Revoluției nr. 4, bl. 4, ap. 13.
În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în
conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 18
februarie 2021, ora 11,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul
Arad.
11. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,
conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se
publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).

Preşedinte Consiliul de Administraţie,

Vasii Vasile