Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 28 februarie 2018, orele 14,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Aprobarea Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. RECONS S.A. pentru anul 2018.

2. Aprobarea gradului global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat pentru membrii consiliului de administrație, pentru anul 2017.

3. Înființarea unui punct de lucru ambulant.

4. Adresa nr. 477 din 22.02.2018 emisă de conducerea societății privind restanța la chirie pentru apartamentul nr. 7, situat în Arad, str. Liviu Rebreanu bl. 100, chiriaș domnul Bezrodnai Mihai.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  01.03.2018, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

 

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile