CONVOCATOR

  Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală  Extraordinară a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 28.12.2015, orele 12,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Punerea în aplicare a Hotărârii nr. 390 din 22.12.2015 emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. RECONS S.A. Arad înregistrată la SC Recons SA cu nr. 5684 din 23.12.2015.

2. Aprobarea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 7447 mp situat în Arad str. Mucius Scaevola nr. 11 aflat în patrimoniul societăţii.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nu se va putea ţine, în  conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 29.12.2015, ora 12,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Prezentul convocator se publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro) şi se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi conducerii societăţii.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara